Culture Club

Els equipaments culturals i el Teatre Principal de Maó

Valorar:

Conxa Juanola Pons
Tal vegada per la seva insularitat Menorca és, i ha estat històricament, un territori amb un altíssim índex d'activitat, ja sigui literària, teatral, musical o científica. No en va els que ens visiten es meravellen de la gran oferta que es pot trobar, sobretot en els caps de setmana i durant tot l'any! Amb una societat civil tan dinàmica, molt per damunt de la mitjana nacional, per què Menorca es troba en una situació actual de precarietat quant a equipaments culturals?
La necessitat d'espais adequats per a dur a terme representacions o concerts, així com també la dificultat per trobar llocs on assajar, es fa patent a poc que surti l'oportunitat de conversa amb les associacions i els grups teatrals o musicals de l'Illa, que reclamen poder disposar a cada municipi d'infraestructures culturals ben dotades per realitzar-hi activitats de lleure, educatives o formatives. L'interrogant es fa encara més estrident si comparem la situació cultural amb la que existeix en altres àmbits socials o esportius, on els elevats pressupostos que s'hi destinen permeten ins­tal·lacions d'alt nivell a tota casta de prestacions.
Davant la manca d'equipaments culturals, el Teatre Principal de Maó esdevé pràcticament un dels pocs espais on poder dur a terme qualsevol tipus d'acte en condicions dignes, tant per als que estan a l'escenari com per als que hi assisteixen com a públic. Durant l'any 2007 s'hauran dut a terme 108 activitats amb una assistència estimada a final d'any de 42.000 espectadors. Quasi bé dues terceres parts de les activitats han estat generades per entitats i associacions de tota Menorca, que troben en la Fundació del Teatre Principal el suport necessari per a poder tirar endavant; la resta és la programació pròpia de la Fundació que, com a línia estratègica, fomenta una oferta professional de fora de Menorca que complementi i aporti qualitat, diversitat i formació als espectadors de Maó i de Menorca en general.
Tot i que en aquests moments el Teatre Principal assumeix aquesta responsabilitat quasi bé en solitari, es fa necessària una política cultural decidida per donar impuls a aquelles infraestructures que en tota Menorca s'estan posant en marxa -o que s'hi posaran en un futur no massa llunyà-. Una política que prioritzi (també) en els seus pressupostos la gestió i l'activitat cultural com eina fonamental a través de la qual participar en la difusió de la cultura entre els ciutadans -actuals i futurs- de Menorca. Tal vegada així l'interrogant podria desaparèixer i es podria afirmar que, una vegada més, Menorca és líder en la transformació cultural de la seva societat.

Comentar


Todos sus comentarios serán previamente moderados. Gracias por participar.

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.