TW
0

Una nova construcció,
quatre estrelles, forma augusta,
un hotel de nou s'incrusta
dins una urbanització,
en tost d'emprar formigó
s'hotel, vam si es reajusta,
i s'empra tota sa fusta
que va fer es cap de fibló.