0

No res més hem de voltar,
que per tothom és sabut
i així mos puja es rebut
quan es compte surt tan clar:
com més de virus hi ha
més gastarem en salut,
com més turisme ha vengut
més l'hem de promocionar
(per açò és convengut
que en concerts hem de gastar).

I si no queim dins ses brases
arribarem fins es fons,
'profitem ses ocasions
i no faguem més es ases:
que si renovam més cases
ell tendrem més subvencions.