Sa qui és universitària,

dins sa feina més s'entona,

mes contracte, més d'açona,

enc que sigui més precària,

deu ser cosa necessària,

per ser es dia de sa dona,

treure sa notícia bona

(o, tal volta, sa contrària).


Quan sa guerra és com sa pluja,

es sol deu ser com sa pau,

i me queix, com un babau,

que és més car omplir sa tremuja,

que es ben cert que aquí es preu puja,

però és que allà sa bomba cau.