TW
0

Una nova porta s'obre

per viure sense local,

s'autocaravana val

per qualsevol maniobra.

No és com es Be ritual

que un dia a l'any fa s'obra...

Quin poder té s'animal

que sa porta obre igual

tant si és de ric com de pobre.

Caravanes i
Be