TW

En l’entrevista als síndics Alfredo Benosa i Pepa Gil publicada per aquest diari el passat dilluns 17 de juny, els membres de la sindicatura fèiem balanç del grau de resposta que rebem per part de les administracions públiques de Menorca: Consell insular i ajuntaments adherits, quan es compleix un any de mandat de les noves corporacions.

Les dades de què disposam a la sindicatura respecte de la demora en la resposta o la inexistència de la mateixa a les demandes dels ciutadans i ciutadanes és preocupant. Per no mencionar la manca de compliment de la legislació vigent en les diferents matèries objecte de queixa per part de la ciutadania.

També fèiem referència a quins són els ajuntaments més poc complidors (curiosament de diferents colors polítics) i a la manca de recursos de què disposam per dur a terme la nostra tasca.

Volem recordar que la Sindicatura de Greuges de Menorca està formada per tres membres, que són proposats pels diferents partits polítics representats en el Consell insular i nomenats pel ple d’aquest. Els síndics, que exerceixen les seves funcions de manera honorífica i sense percebre cap mena de retribució, es regeixen per un reglament que regula el seu funcionament i la seva organització interna.

La seva funció té un triple vessant: 1) Atendre les queixes de totes les persones o entitats i associacions de la societat civil que es trobin desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació del Consell insular de Menorca o dels ajuntaments amb els quals aquest hagi subscrit el conveni corresponent, 2) Vetllar pel seu bon funcionament i 3) Actuar com a supervisora i col·laboradora, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. En l’exercici de les seves funcions la Sindicatura de Greuges ha d’actuar i actua d’acord amb els principis de legalitat, justícia, independència i imparcialitat.

Resulta que l’endemà a la publicació de l’entrevista esmentada, dimarts 18 de juny, el portaveu del partit popular en el Consell, Joan Pons Torres, acusa la sindicatura de «hacer declaraciones sesgadas políticamente». En la mateixa nota de premsa, insinua «la falta de independencia política en el ejercicio de sus funciones». Segons el seu parer es fan «manifestaciones con tintes políticos en nombre de la entidad» incompatibles amb els principis d’objectivitat, imparcialitat i independència, entre altres falses acusacions.

Des de la sindicatura no podem acceptar de cap manera les insinuacions i acusacions que fa el portaveu del PP en el Consell. Suposen una total ignorància de la tasca que realitzam i de com la realitzam i atempten, sense cap justificació, contra la institució que representam. A més, dubta de si tractam de manera diferent a les administracions pel seu color polític i de si representam a tots els ciutadans siguin del color que siguin.

Senyor Joan Pons Torres, aquesta sindicatura en cap moment s’ha apartat dels manaments del seu reglament de funcionament. Atenem exclusivament a criteris de legalitat sense mirar el color polític ni de les administracions (només cal que miri quins són els colors polítics dels ajuntaments assenyalats) ni dels ciutadans que acudeixen al nostre servei perquè reiteradament l’administració pública els falla.

És motiu de preocupació la reacció per part de l’administració a unes manifestacions que únicament pretenien millorar el servei d’aquestes en favor dels ciutadans.

Ens congratula servir de mediadors entre el ciutadà que se sent agreujat per l’administració i la mateixa administració, evitant, si podem, la judicialització dels conflictes. Ens omple també d’orgull treballar altruistament amb il·lusió i total dedicació. A més, senyor Pons Torres ho feim de manera col·legiada, i fins ara sempre per consens, amargament sorpresos que açò costi tant d’entendre a d’altres.

Són injustes i extremadament perilloses les seves acusacions, senyor Pons Torres. Pel bé de la institució que l’any 2016 va crear el Consell insular de Menorca, aquesta sindicatura, li exigim una rectificació pública.

Si volen saber-ne més i conèixer-nos millor visitin la nostra web: http//sindicaturadegreuges.cime.es o segueixin-nos per Facebook.