Rallant en pla

Sa família necessària

| |

Valorar:

S’avort (des llatí abortus) -com hem dit tota sa vida a Menorca, i no aquest neologisme forçat de ‘l’avortament’-, suposa s’interrupció i finalisació prematura de s’embaràs -¿o embarassament?- de forma natural o voluntària abans de què sa criatura pugui sobreviure defora de s’úter. Es problema, emperò, és que suposa molt més que açò: perdre una vida humana.

Ahir coneixíem sa trista notícia a través d’«Es Diari», de què es nombre de menorquines que avorta torna a créixer després de tres anys de descens. L’any passat, hi va haver un total de 129 interrupcions voluntàries de s’embaràs (IVE), 122 d’elles practicades en es ‘Mateu Orfila’. Segons sa Conselleria de Salut, a sa darrera dècada ets avorts a Menorca han augmentat dràsticament, passant des 84 de 2008 an es 122 de 2017. En total, 3.177 dones van avortar a hospitals de Balears només l’any passat, 2.450 a Mallorca, i 567 a Eivissa i Formentera. De ses quals 276 eren menors de 19 anys. Per més inri, un 31 per cent de ses dones que van avortar l’any passat eren repetidores, tenguent en compte es perill que açò comporta per sa salut d’aquestes.

Fa dues setmanes, s’Institut Balear de sa Família (IBFamilia) que dirigeix s’incansable Agustí Buades va conseguir que es Parlament balear aprovàs sa Llei de suport a ses famílies, emperò amb traveta inclosa del PSIB a darrera hora. Després de quatre borradors presentats, es socialistes no van badar boca sobre cap esmena al respecte. Es final, el PSIB va incloure, per sa porta de darrera, un text a s’article 26 que diu literalment: «garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo».

No obstant, es punts claus de sa llei aprovada són, segons IBFamilia:

1. Reconeixement a sa família com estructura bàsica de sa societat balear i àmbit natural de desplegament i protecció de sa persona.

2. Establir es marc legal que permeti dissenyar i desplegar una política integral de suport a ses famílies a tots ets àmbits en què desarrollin ses funcions.

3. Fixar es principis, objectius i mesures que s’han d’adoptar per protegir-les.

4. Posar ses bases damunt ses quals es poders públics establiran ses actuacions de suport a ses famílies de ses Illes Balears.

5. I establir mesures de protecció de sa maternitat.

Té tota sa raó Agustí Buades quan retreu an el PSIB-PSOE s’incoherència que suposa promoure sa protecció a sa família defensant s’avort com un dret, quan realment és un fracàs. Com senyala s’IBFamilia, ses dones sofreixen una vertadera discriminació a s’àmbit laboral i social, no per sa condició de dona, sinó per sa de mare.

Qualsevol feminista hauria de defensar s’ajuda a sa família, que vol dir lo mateix que protegir es drets de ses mares i fomentar sa maternitat. Una qüestió molt important a una comunitat com Balears on es produeixen uns sis avorts an es dia. Molt més important que afegir cunyes ideològiques que no aporten res a una llei que necessitam que protegesqui aquesta família tan necessària, si, entre d’altres, fiam que es dia de demà qualcú pagui ses pensions.