Rallant en pla

¿Catalunya mos roba?

| |

Valorar:

Sa nit des dissabte de Nadal mos ha deixat unes imatges insòlites a Menorca. Mentres uns, acovardats pes dictat de lo políticament correcte, aposten per fer un cordó sanitari —¡no sigui cosa que els hi diguin que són de dretes!—, i ets altres, simpatisants de s’ideologia totalitària més mortífera de s’història (es comunisme) s’atreveixen a tatxar-los d’extrema dreta com si ells no fossin s’extrema esquerra, sa seu d’Actúa-Vox Menorca despertava amb unes pedrades que fins i tot van rompre una finestra. Fa un mes, una afiliada i membré des comité de Vox Palma també va esser amenaçada enmig des carrer. Però no record haver vist ni sentit a cap feminista ni a cap d’aquests ‘antifeixistes’ sortir en defensa d’aquesta dona. ¿Per què serà?

No podia arribar en millor moment sa notícia que es Govern de Pedro Sánchez ha retirat es recurs interposat per s’Estat en temps de Mariano Rajoy contra es decretazo de s’executiu Armengol que imposa s’obligació d’aprendre català a tot es personal sanitari. Hem de recordar que Balears és avui s’única comunitat autònoma on existeix un requisit de nivell de llengua regional per poder fer feina a sa sanitat pública. Un disbarat que no passa a Galícia, ni as País Basc, ni a Catalunya, on es coneixement de s’idioma cooficial és un mèrit —com havia estat aquí sempre fins que es Pacte es va enjonollar davant el PSM—, o bé s’imparteixen uns cursos perquè es sanitaris aprenguin sa llengua autòctona sense que un títol de català els impedesqui fer feina. Fet que succeeix amb s’actual decret, com denuncien es professionals des sector que veuen vulnerats es seus drets com es concursos de trasllat i es desarrollament professional, entre d’altres, per s’exigència des ditxós català. Motiu pes qual sa sanitat balear té greus problemes per conseguir especialistes, sobretot a illes com Menorca o Eivissa, on molts d’ells han fet ja ses maletes. Però na Francina i es seus aplaudeixen amb ses orelles, i aquí no ha passat res.

Deim que no podia arribar en millor moment s’anunci estrella d’en Sánchez ja que, aquest mateix dilluns, «Es Diari» informava que segons es darrers datos des CIS, es sentiment nacionalista cau en picat a Balears i creix amb força es suport a suprimir ses autonomies. Concretament, es 31,8 per cent de ciutadans, açò és un de cada tres, està d’acord amb sa supressió d’unes autonomies que mos han duit més disgusts que alegries, sense que açò vulgui dir tornar a un estat centralista, sinó millorar s’administració local i posar-la an es servici des ciutadà en detriment de s’autonòmica. Però açò són figues d’un altre paner.

Diu «Es Diari» que és probable que sa situació a Catalunya hagi ajudat a augmentar sa percepció des balears contra ses autonomies davant es Govern de sa nació. Idò en Pedro Sánchez, enfora de calmar ets ànims ha decidit posar més llenya en es foc. Es Govern central ha fet un regal de Sant Nicolau a sa Generalitat des xenòfob Quim Torra de 200.000.000 eeuros per ses carreteres de Catalunya. Uns doblers que no estan inclosos en es Pressuposts Generals. Mentrestant, es Govern de Sánchez segueix sense pagar es 240.000.000 euros que deu a Balears per un conveni de carreteres firmat... ¡el 2004! Uns doblers que està obligat a transferir a ses nostres illes segons sentència de l’any 2011 des Tribunal Suprem, però que no arriba. Sa carretera general de Menorca, sense desdoblar, es segueix cobrant víctimes i accidents any darrera any.

Balears i Canàries hem pagat sa foto des president des Govern amb es supremacista Quim Torra, a qui abans de sa moció de censura Pedro Sánchez no dubtava en qualificar de Le Pen de la política española. Quines coses. Es canaris estan qui trinen, i és normal tenguent en compte que es Govern central deu 945.000.000 euros a Canàries des conveni de carreteres de 2012-2017, amb una altra quinzena de convenis que sumen 476 millons més. ¿Quina és sa diferència?, que sa diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, va expressar sa seua indignació contra s’executiu socialista en es Congrés, diguent veritats com a punys: «Están lanzando el mensaje de que hay que ser independentista...y que hay que ser irresponsable para tener los derechos y la financiación». Aquí, en canvi, més enllà de ses fotos, ses promeses i ses mitges rialles amb es ministre de Foment, na Francina guarda silenci, acota cap, i sempre torna amb ses mans buides.

Mos estan deixant sense professionals sanitaris, sense infraestructures i sense doblers. ¿De què van? Segur que més d’un haurà alçat ses celles en llegir es titular d’aquest article. En efecte, a jo me sembla tan ridícul com a vostès. Però lo pitjor de tot és que quan es titular és contra Espanya, n’hi ha que s’ho creuen. Ja saben idò com mos sentim millons d’espanyols cada vegada que sentim allò d’Espanya ens roba. ¿Què hem de dir noltros ara? ¿Catalunya mos roba?