Rallant en pla

Populisme ecologista

| |

Valorar:

Diumenge passat, escatant Cincogema a Son Saura, vaig fer sa típica broma d’envelar dalt es cap d’un amic una d’aquelles simpàtiques bolles de fibra que es formen a ses platges de Menorca. Hores més tard vaig reparar amb que allò era sa famosa posidònia, una planta aquàtica endèmica de ses costes oceàniques. Considerada es pulmó des Mediterrani, només una hectàrea d’aquest tresor mediambiental crea cinc vegades més oxigen que una de selva amazònica. Diuen que més de la mitat de s’oxigen que respiram prové de la mar, epecialment de ses prop de 5.000.000 d’hectàrees (50.000 km quadrats) de posidònia que rodetgen es Mediterrani. Però no només açò, sinó que és lo que mos permet tenir i disfrutar d’unes platges d’aigua cristal·lina que són encara es principal ganxo de Menorca com a destí turístic.

D’ensians fa un mes, es Govern disposa d’un robot submarí capaç de davallar cent metros de profunditat per vigilar es fondetjos il·legals damunt sa posidònia, i de pas, ajudar a revisar sa presència d’espècies invasores com es cranc blau i d’altres en perill d’extinció com sa nacra. Enguany serà ja sa tercera campanya de protecció de ses praderies submarines que comptarà amb quinze embarcacions de vigilància (dues a Menorca). L’any passat es van arribar a interposar 74 denúncies, amb multes d’entre 1.000 i un milló d’euros. Fins aquí tot bé. Tots d’acord i tot molt polit. Però ara ve quan la maten. Es conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, tot ufanós, ha declarat que «abans, ningú havia escoltat que cap Govern dedicàs tant esforç a sa protecció de sa posidònia a Balears».

Es fondetjos d’embarcacions privades a ses costes balears sempre han estat sa diana de s’Administració Pública, especialment de s’actual pacte de regrés d’esquerres, que acusa es yates i ses barques de ser es principals culpables de sa destrucció de sa posidònia. Hi ha qui parla de barcofòbia per part des Govern balear en una campanya constant d’estigmatisació des navegants. Sa veritat, emperò, és que no està tan clar que es fondetjos siguin sa principal causa que destrueix sa posidònia balear. Segons un informe de 87 pàgines encarregat per s’Asociación Española de Grandes Yates (AEGY) i elaborat per sa consultura Tecnoambiente, es fondetjos d’embarcacions privades només destrueixen es 0,0003% des total de sa posidònia de Balears en es pitjor des casos. Es principal factor destructor de sa posidònia són es vertits d’aigües residuals, que en època d’estiu poden arribar a amollar com a mínim 200.000.000 de litros d’aigua i residus per dia. Un volum que, segons s’informe, sobrepassa clarament sa capacitat de depuració i afecta ets ecosistemes més sensibles. Es segon element són es vertits d’aigües hipersalines, ja que a Balears tenim sis plantes dessalinisadores que verteixen més de 15.000.000 de metros cúbics d’aigua hipersalina a s’any.

S’estudi de s’AEGY estima una destrucció anual per mor des vertits d’aigües de fins a 27.448 metros quadrats des total de 930 quilòmetres quadrats de posidònia que existeix actualment a s’arxipèlag. Una xifra que demostra que es fondetjos tardarien uns 1.000 anys en causar es mal que estan fent a dia d’avui es vertits a ses nostres costes. L’any passat, es sector nàutic va requerir an es conseller Vidal que informàs des nombre exacte d’expedients oberts per vertits d’aigües fecals a Balears i ses sancions que ha imposat es Govern. Es problema és que només mos preocupam pes vertits quan els veim o mos molesten, com a finals de març i l’any passat també amb ses aigües fecals sa Plaça des Born, es vertit d’aigües fecals en Es Moll de Llevant des port de Mahó fa quatre mesos, o es vertits en es port de Ciutadella que increïblement van estar setmanes sense adobar-se com va denunciar es portaveu d’UPCM, Joan Triay.

Segons sa Part IV des Testo Unico Ambientale d’Itàlia, ses fulles de posidònia a ses plages són considerades com a residus sòlids i, per tant, s’han d’eliminar. Però com que aquí som més xulos que un vuit, mos prenem es luxe d’enganar es turistes oferint idíliques platges verges, netes i buides, quan sa realitat és que ses nostres platges estan carregades d’algues gràcies a uns governants que passen un quilo des turisme.

Es medi ambient de ses nostres illes necessita tenir as capdavant qualcú preparat i dispost a solucionar aquest gran problema. Mentres vostè llig aquestes retxes, millons de litros de detrits són abocats a la mar a diferents punts de Balears. Es major enemic de sa posidònia és es populisme ecologista de sa classe política balear contra ses embarcacions privades, quan sa gran destrucció de posidònia la causen es vertits d’aigües residuals contra es que no fan res. Està clar que abans d’actuar contra yates i barques, sa prioritat hauria de ser centrar-se en erradicar quan abans es vertits que un dia darrera s’altre s’amollen a la mar balear sense que es polítics s’alcin una cella i que estan destruint sa posidònia, es pulmó de ca nostra.