Rallant en pla

Tripartit de Ciutadella: negligències i irregularitats

|

Valorar:

Fa anys que s’Escorxador Municipal mos surt per un ull de sa cara an es ciutadellencs. Fa anys que s’Ajuntament de Ciutadella ha permès i ha pagat, amb es doblers des contribuents, uns desorbitats preus per s’eliminació des Sandach (Subproductes animals no destinats as consum humà) que genera s’Escorxador. Com va denunciar Joan Triay des d’UPCM, es cost per eliminar una tonelada de SANDACH costava 36,94 € + IVA fins dia 18 de juriol de 2016. A partir d’aquell dia, es cost es va disparar a 821,57 € + IVA, fet que representa un increment des costs anuals en termes relatius de 2.124%. O en altres paraules, que s’Ajuntament paga 340.000 € + IVA només per s’Escorxador de Ciutadella, on es concentra actualment es vuitanta per cent de s’activitat des sector a Menorca.

D’agost de 2016 a juriol de 2017, s’Ajuntament de Ciutadella va pagar 375.980,46 € per s’eliminació de 457,65 tonelades de Sandach, quan feia just un any es cost havia estat de 35.421,61 €. És a dir, s’Ajuntament va pagar un astronòmic increment de 340.558,85 €. Un sobrecost de 340.000 € anuals que suposa una autèntica sangria econòmica per tots es ciutadellencs.

Sa regidora responsable de s’Escorxador Municipal va fer arribar a s’oposició l’any 2018 un informe tècnic des Consorci de Residus i Energia de Menorca, on en junta extraordinària de 25 d’agost de 2016 ja se va posar damunt sa taula sa possibilitat d’adquirir una trituradora específica que costaria 25.000€ i que resoldria es problema d’eliminació d’aigües d’aquests residus que és lo que produeix s’elevat cost actual. Sa pregunta és clara. ¿Per què no se va dotar des des tot d’una, l’any 2016, a s’Escorxador de Mahó de sa trituradora que hagués reduït es costs d’eliminació de SANDACH en un 70 per cent?

No pot ser que eliminar una tonelada de residus animals a Menorca costi 821,57 € + IVA quan es juriol de 2016 en costava 36,94 €, i a Mallorca no arriba as 40 €. No pot ser que en 2016 es cost de dos anys d’eliminar Sandach fos de 70.000 €, i en 2018 es cost fos de 750.000 € per ses arques públiques. UPCM ja va demanar en es seu dia a s’equip de govern de Ciutadella que quantificàs es sobrecost que pagam es ciutadellencs per s’eliminació des residus de s’Escorxador, i amb molt bon criteri, va exigir que passàs sa factura an es Consorci de Gestió de Residus de Menorca i an es Consell insular. ¿Per què només es ciutadellencs hem d’assumir un sobrecost de 340.000€ anuals quan s’Escorxador de Ciutadella dóna un servici a tot Menorca? ¿Per què s’Ajuntament de Ciutadella no exigeix a Susana Mora sa implicació des Consell?

Si s’equip de govern de Joana Gomila hagués actuat a temps l’any 2016, comprant sa trituradora a Ciutadella (25.000€) o inclús construïnt una nova depuradora (435.000€) s’Ajuntament hauria sortit guanyant doblers. Ara, després de pagar any rere any un sobrecost de 340.000 € anuals que hem d’assumir es ciutadellencs, mos diuen que no hi ha doblers per fer un nou escorxador o una nova depuradora. Però sa realitat és que des de 2016 s’equip de govern de Ciutadella tenia constància de dues alternatives que haguessin suposat un estalvi aproximat de 160.000 o de 242.000 € anuals.

Però la cosa no acaba aquí. Es març de 2019 es van detectar irregularitats en sa gestió des residus a s’Escorxador Municipal. Ses analítiques realitzades per Seprona de sa Guàrdia Civil van revel·lar s’existència de vertits contaminants, fet que ja van denunciar vesins i residents per sa pudor que desprenien aquests vertits entre es Camí Vell, es Polideportiu i s’Escorxador. S’Ajuntament de Ciutadella ho va negar diguent que sa depuradora municipal tenia prou capacitat per tractar es residus, però ses analítiques des Seprona van confirmar ses irregularitats en es procés de gestió de residus de s’Escorxador que es servicis municipals de s’Ajuntament no van detectar, sinó que des de dalt la Sala encara es van negar. El GOB, per cert, tampoc va obrir boca sobre aquests vertits contaminants responsabilitat de s’equip de govern del PSM.

I sa traca final. La setmana passada, es Partit Popular de Ciutadella va denunciar greus irregularitats en sa gestió econòmica de s’Escorxador Municipal. Un informe tècnic des servicis municipals posa de manifest s’existència d’irregularitats que senyalen directament a s’equip de govern de Ciutadella, que fa anys que està incomplint sa normativa de contractació. Es contracte amb Serveis d’Escorxador estableix un preu pactat de 120.000€ anuals IVA inclòs, però des de novembre de 2018 s’Ajuntament de Joana Gomila ha estat pagant factures que multipiquen per deu es preu fixat per contracte. Per més inri, des de s’Escorxador s’ha subcontratat a una empresa externa sense autorització municipal un transport que ha suposat un sobrecost que hem pagat tots es ciutadans. Açò fa molta, molta mala olor.

S’alcaldessa de Ciutadella ha de donar la cara i explicar as ciutadellencs per què pagam 230.000 € anuals per mor de sa deixadesa i sa mala gestió de s’equip de govern de PSM, PSOE i Gent x Ciutadella incomplint sa normativa. Per pujar-se es sous i augmentar sa despesa pública en 137.000 € anuals van fer molta via. Veurem si són tan ràpids també per exigir sa devolució d’uns doblers que corresponen an es poble de Ciutadella. I si no, que actui sa Fiscalia.