Islam sí, religió catòlica no

|

Valorar:

Sa notícia de sa introducció de s’assignatura de religió islàmica a ses escoles de Balears ha despertat reaccions de tots es colors. L’any 2019, sa Conselleria d’Educació ja va firmar un acord amb es delegat de sa Comissió Islàmica d’Espanya a Balears, Mahfouz Salim Abu Mahfouz, que permetia que es curs 2020/2021 se fessin classes de religió islàmica a un màxim de 10 instituts sostinguts amb fons públics. Sa irrupció de sa p(l)andèmia va deixar en suspès s’aplicació d’aquest acord, que enguany ja es farà efectiu.

Prop de 900 alumnes de ses Balears han sol·licitat cursar religió islàmica es curs 2021/2022. De moment, enguany només se farà una prova pilot a dues escoles de Mallorca amb un o dos professors proposats per sa Comissió Islàmica i que hauran de tenir titulació universitària, es màster en formació des professorat d’educació secundària i, com no, títol de català. Es conseller d’educació, Martí March, va explicar en roda de premsa que «hi ha una demanda important d’aquesta assignatura» i que «es ciutadans d’aquest país tenen dret a que se’ls ensenyi sa seva religió a s’escola».

No sabia que sa Conselleria d’Educació triàs ses assignatures a impartir segons sa demanda que hi hagi. Si sa majoria de famílies demanden s’assignatura de llengua balear, com se feia abans de 1983, sa Conselleria canviarà s’assignatura de català per sa de balear? Em pens que sí.

Sí que és cert que ses famílies tenen dret a que es seus fills rebin s’ensenyança de sa religió catòlica, islàmica, evangèlica o jueva segons ets acords de cooperació firmats i recollits a sa Llei Orgànica 2/2006 d’Educació. Però crida s’atenció veure el PSOE implantant s’islam a ses escoles mentres presenta en es Parlament una Proposició No de Llei (PNL) per eliminar sa religió de ses escoles públiques. Sa PNL, publicada ja en es Bolletí Oficial des Parlament, ja ha estat admesa a tràmit, i resa així:

«Els grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i Més per Mallorca presenten la següent Proposició No de Llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a denunciar el Concordat amb la Santa Seu per deixar sense efecte l’acord de 1953 entre el Vaticà i la dictadura franquista, a més dels Acords de l’Estat i l’Església de 1976 i 1979.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a substituir els Acords amb l’Església per un nou acord bilateral basat en els principis de laïcitat i igualtat entre homes i dones, en coherència amb la condició aconfessional d’Espanya que recull la Constitució.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a treure l’ensenyament de les religions de les escoles sostingudes amb fons públics modificant la legislació i acords pertinents: els acords de 3 de gener del 1979 amb l’Església catòlica, la Llei 24/1992, de 10 de novembre, amb les esglésies evangèliques, la Llei 25/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’acord de cooperació de l’estat amb la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya i la Llei 26/1992, de 10 de novembre, de cooperació de l’Estat amb la comissió islàmica d’Espanya».

Resulta sorprenent que un Govern balear que no respecta es dret des pares a triar sa llengua d’escolarització des seus fills vulgui eliminar sa religió catòlica mentres introdueix s’islam, una religió respectable, però que no té un pèl de feminista. ¿Com garantirà sa Conselleria d’Educació que a s’assignatura d’islam finançada amb fons públics no s’ensenyaran valors que denigrin a sa dona o contraris a s’homosexualitat i a sa llibertat sexual? No res, sa religió catòlica deu ser cosa de fatxes segons es Govern Armengol, però ara es veu que s’islam a s’escola serà super feminista.