TW

Des del moment mateix de la seva fundació, ADESME ha tingut la finalitat de defensar l’escola pública com a garantia d’una educació equitativa, eficient i coherent amb els principis de la nostra societat. Com a coneixedors experts i professionals de la nostra realitat, i vistes les darreres notícies, no hi ha una altra opció que argumentar per mostrar la nostra total discrepància a què es concerti l’etapa de batxillerat a Menorca.

En primer lloc, s’ha d’assenyalar que el batxillerat és una etapa educativa no obligatòria. A diferència de l’educació primària i secundària obligatòria, que està destinada a assegurar una formació bàsica comuna, el batxillerat és un període de formació postobligatòria que té un accés voluntari. Un concert educatiu destinant recursos públics a un centre privat ha d’estar molt justificat.

En segon lloc, el concert educatiu implica un gran esforç econòmic per part de l’administració pública. Destinar fons públics a concertar el batxillerat suposa desviar recursos que podrien ser millor invertits a millorar les infraestructures i els recursos de les escoles públiques, així com en programes d’innovació pedagògica i de suport a l’alumnat amb necessitats especials. A més, finançar una etapa no obligatòria amb fons públics pot resultar en una distribució desigual dels recursos, beneficiant un nombre reduït d’estudiants en detriment de la majoria.

D’altra banda, el batxillerat públic ja ofereix una educació d’alta qualitat. Els centres públics compten amb professorat altament qualificat i amb programes adaptats a les necessitats i interessos de l’alumnat. A més, l’escola pública promou la inclusió i la diversitat, oferint un entorn ric i plural que enriqueix l’experiència educativa dels estudiants. No hi ha necessitat de recórrer a centres concertats per garantir una bona educació en aquesta etapa.

Finalment, cal destacar que el sistema de concerts educatius va ser pensat en el seu moment per assegurar l’accés a l’educació obligatòria en llocs on l’oferta pública és insuficient. En el cas del batxillerat, a Menorca aquesta situació no es dona de cap de les maneres, ja que l’oferta pública és més que suficient per cobrir la demanda existent. Per tant, no té sentit ampliar els concerts educatius a una etapa on l’oferta pública ja és adequada i suficient i invertir doblers públics en institucions privades.

Per totes aquestes raons, consideram que concertar el batxillerat a Menorca no té cap sentit llevat que es tracti d’una mesura ideològica que vulgui afavorir l’escola privada en detriment de l’escola pública. El concert a batxillerat és una mesura innecessària i ineficient. És prioritari centrar els esforços i els recursos públics en millorar i enfortir l’educació pública en totes les seves etapes, assegurant una educació de qualitat, equitativa i accessible per a tothom.

Animam a reflexionar sobre la importància de mantenir el batxillerat a Menorca fora del sistema de concerts educatius en benefici de tota la nostra comunitat. I tenim ben clar que tota aquesta reflexió es pot ampliar a la resta d’etapes postobligatòries, com ara la formació professional, en què ens hem trobat que sense valorar amb cap centre públic la possibilitat d’implantar-ho, per primera vegada s’ha adjudicat a un centre privat de Menorca un concert per ofertar un cicle formatiu de la branca sanitària.

Defensam l’escola pública davant l’escola privada subvencionada amb fons públics.