TW
0

L’aigua suministrada a Sa Caleta, Santandria i Cala Blanca Pol.C no és apta pel consum humà, té un excés de nitrats i puntualment de clorurs. La nostra empresa ha estat treballant en la resolució del problema amb la captació de nous cabals lliures de nitrats i baixos en clorurs; en concret amb la captació de cabals de la planta dessalinitzadora de Ciutadella. S’ha sol·licitat l’aportació a les nostres instal·lacions d’aigua dessalinitzada: el dia 7/11/2017 es va remetre a l’Abaqua (gestor de la Planta dessalinitzadora), i en còpia a l’Ajuntament de Ciutadella, registre d’entrada GE/019134/2017, escrit de sol·licitud del tema en qüestió. Contestà l’Abaqua el 27/11/2017 que sols ens pot subministrar aigua via conveni amb el respectiu Ajuntament. Davant aquest fet enviàrem petició de conveni a l’Ajuntament de Ciutadella en data 29/01/2018, registre d’entrada GE/001375/2018, i per segona vegada en data 05/05/2020. Fins al dia d’avui no hem rebut resposta a la nostra petició, si bé cal dir que la formalització de dit conveni és molt complexa jurídicament.

Davant la dificultat jurídica de dur a terme el conveni per a l’aigua dessalinitzada i perquè l’empresa no vol continuar donant un servei deficient, en data 10/11/2022 GE/023320/2022 posà el servei a disposició de l’Ajuntament perquè sigui aquest qui el presti, cosa a la qual està obligat. Aquesta disposició passa per la compra per part de l’Ajuntament dels dipòsits de regulació i una sèrie de captacions. En el pressupost municipal del 2023 hi havia una partida per a fer-ho efectiu i no es va activar; i en el pressupost del 2024 no hi ha cap partida assignada, ni consta a l’empresa que hi hagi els informes pertinents per dur-ho a terme, per acabar després de renovar converses ens pensàvem que s’inclouria dins la darrera modificació de crèdits però tampoc.

Fins aquí les explicacions necessàries de l’empresa. Per part nostra, voldríem que més prest que tard l’Ajuntament de Ciutadella assumís la gestió del servei i així es pugui oferir als residents de Sa Caleta, Santandria i Cala Blanca Pol.C una aigua de qualitat.
I per acabar, recalcar que el servei més important que presta l’Ajuntament és precisament el servei d’aigua, i al nostre entendre no se li presta l’atenció requerida ni de bon tros, i aquest tema no té colors polítics ni res semblant, és un servei municipal al qual l’Ajuntament està obligat a prestar legislat des del segle XIX.

Atentament.

Samuel Moll Bosch
Gerent de Aigües Cala Blanca
= ciutadella