Biblioteca. As Migjorn un de cada dos habitants és soci de la biblioteca

TW
0

Ll. Pons Maó
La Xarxa de Biblioteques de Menorca va presentar ahir els resultats de l'estudi estadístic que elaboren cada any. L'evolució de les set biblioteques i un punt de lectura, el de Fornells, és clarament positiva tant pel que es refereix a l'augment de les col·leccions com al número de nous socis i usuaris habituals de totes les biblioteques, de les que s'exceptuen les de Maó ja que no depenen del Consell insular sinó del Govern balear, en el cas de la Biblioteca Pública, i la de la Fundació Rubió.

Les dades que es refereixen al préstec són sempre el principal indicador. L'augment produït en els darrers anys es situa al voltant d'un 20 per cent destacant tant la biblioteca d'Alaior com la de Ciutadella que han augmentat per sobre del 50 per cent.

Les col·leccions de les biblioteques de la Xarxa no sols han crescut de forma significativa aquest darrer any sinó que també es treballa per renovar-les i millorar el fons llevant les publicacions que es consideren obsoletes. El Ministeri de Cultura fa dos anys que dota d'un pressupost extraordinari a les comunitats autònomes per tal que renovin el fons de les biblioteques. En quant als socis la tendència també és a l'alça, destacant la biblioteca des Migjorn en la que s'ha detectat una forta entrada de nous socis transeünts, igual que passa a Fornells. Tot i així, juntament amb la biblioteca de Ferreries, les xifres demostren l'estabilitat i fidelitat dels residents. Les biblioteques també ofereixen servei gratuït a internet. El nombre d'usuaris internautes també ha augmentat substancialment.

Mapa de lectura de Menorca
Durant l'any 2008 la Xarxa de Biblioteques de Menorca ha creat una Comissió Tècnica de Biblioteques que a la vegada es divideix en subcomissions per tal de treballar el futur Mapa de lectura de Menorca.

Es tracta d'un órgan consultiu en matèria de biblioteques del Consell insular segons estableix la Llei 19/2006 del Sistema bibliotecari de les Illes Balears. I té com a principal finalitat la d'establir uns paràmetres de qualitat que millorin els serveis de les biblioteques. El Mapa de Lectura de Menorca serà un òrgan assessor i un instrument de planificació amb el que s'establiran els paràmetres a acomplir pel que fa al fons bibliogràfic, personal, equipament de les mateixes, la superfície en relació a cada població i el manteniment de cada biblioteca. D'aquesta manera també s'obtindran dades més unificades que les actuals per tal de fer comparatives.