TW
0

Redacció

Maó


La ciutat és un escenari polític d'àmplies fronteres geogràfiques i socials, en el si de la qual s'engrandeixen els reptes més tangibles del quefer quotidià. També en les seves dimensions culturals i educatives.

Els temps incorporen canvis, i amb ells noves mirades vers la creació i l'acció cultural. Una tasca que les polítiques culturals locals semblen assumir amb decisió en els darrers anys, regulant i impulsant actuacions en múltiples direccions: l'assignació de recursos i infrastructures, l'habilitació de serveis i professionals, la conservació i la difusió del patrimoni cultural, el foment de la creativitat, la cooperació i la diversitat cultural, el desenvolupament comunitari local, la planificació estratègica, etc.

Un component important en els fets culturals és la seva concepció general, la seva incidència en allò participatiu, solidari i comunicativorelacional; la seva defensa del pluralisme, de la tolerància i del respecte a les diverses accions i opcions culturals; la recerca d'un equilibri entre l'eficàcia i la llibertat creativa, i la seva atenció, sobretot, a les necessitats centrades en la persona com un ésser relacional i membre d'una comunitat.

Des de tals postulats o principis generals, aquest llibre, escrit des de l'experiència i la investigació, entrellaça una sèrie de reflexions al voltant del paper que ha de desenvolupar l'anomenada «sociocultura» en els governs de les ciutats i la seva acció cultural, de manera que resulta un manual excel·lent per als responsables polítics i tècnics d'aquestes ciutats.


Temes centrals

Introducción: de las culturas y las ciudades como realidades locales-universales ? 1. La cultura y las políticas culturales como prácticas sociales: discursos y realidades. La cultura como concepto: nuevos significados. Las políticas culturales en las comunidades locales: concepto, evolución y modelos. La animación socio-cultural como alternativa complementaria. Concepciones educativa, social y cultural. Rol de la sociocultura en el contexto de la acción cultural social ? 2. La cultura como práctica educativa: la ciudad educadora. El movimiento de la ciudad educadora y su incidencia en la acción cultural local. De la heterogeneidad de la ciudad a una nueva cultura política en la ciudad. Génesis y desarrollos de la ciudad educadora. Las ciudades educadoras en la acción cultural local. Ciudad educadora y fisonomías urbanas. Políticas culturales y políticas educativas: su necesaria interdependencia en el municipio. Razones para una interdependencia. Labor conjunta desde la propia singularidad ? 3. La cultura en las ciudades: el sentido diferencial de la cultura urbana. Ciudad, redes y cibercultura. La articulación de las redes para la cultura y ciudades intermedias. Ciudad y cultura: sus predicados. Ciudad y fomento de la creatividad y de la participación cultural. Cultura y ciudad de contenidos. Cultura como factor de desarrollo local y proyección exterior de la ciudad. Identidades culturales urbanas: trazos característicos. Ciudad y consumos culturales ? 4. Administración local y acción cultural. Cultura y poder local: el compromiso municipal con la cultura. Marco legal y formativo de los municipios en la acción cultural. Nuevas demandas, nuevas estrategias y formativas. La planificación de la acción municipal: de la planificación estratégica a los planes de acción de acción cultural. La planificación estratégica en el ámbito de la cultura. La experiencia de los planes de acción cultural como instrumentos de diagnósticos y reflexión estratégica ? Epílogo. Un estudio de casos: la acción cultural en la Galicia urbana.


La cultura en las ciudades.

Un quehacer cívico-social

autor: Héctor M. Pose

editorial: Graó 2006

sèrie: Acción comunitaria, 5

col·lecció: Acción comunitaria

pàgines: 226

ISBN: 84-7827-468-5