TW
0

El CEIP Margalida Florit aposta per una nova modalitat d'ensenyament que es complementa amb la tradicional i que permet alumnes i mestres oblidar-se de llibres, pissarres i pupitres durant unes hores a la setmana

Susana Mora Humbert
Maó
Aquest any el CEIP Margarida Florit de Ciutadella ha decidit apostar per una nova modalitat d'ensenyament que es complementa amb la tradicional i que permet alumnes i mestres oblidar-se de llibres, pissarres i pupitres durant unes hores a la setmana. L'arriscada i innovadora aposta parteix de l'encertada premissa de que tots els infants estan potencialment preparats per a construir el seu aprenentatge, emprant tot allò que l'entorn els brinda en la seva interacció social, i que per tant, l'adult ha de propiciar situacions on l'infant pugui desenvolupar les seves capacitats. És d'aquesta manera com neixen els anomenats tallers i racons compartits.
Ambdues nomenclatures responen als espais creats per l'escola Margalida Florit per a desen­volupar aquesta nova proposta d'aprenentatge, espais portats a terme en horari de tarda de dilluns a divendres. Una de les novetats més importants d'aquests és el de la seva organització, ja que en ells s'agrupen nens/es de diferents edats -trencant així amb el criteri comunament establert per agrupar alumnes, és a dir, el de l'edat- i es fa precisament amb l'objectiu de proporcionar una socialització més enriquidora per als infants en la que al poder interactuar amb companys de diferent edat els permet trobar models distints dels que compten habitualment en el seu grup o classe. D'aquesta manera comptem amb tres grans grups: el d'educació infantil (constituït per nens d'educació infantil 3 -alumnes de 3 anyets- i nens d'educació infantil 4 -nens de 4 anys-); el de 1r cicle (compta amb nens d'educació infantil 5 -fillets/es de 5 anys- junt amb els alumnes de 1r i 2n de primària -nens/es de 6 i 7 anys respectivament-) i finalment el de segon cicle (es composa pels fillets de 3r, 4r i 5è de primària -infants de 8, 9 i 10 anys-). Aquests grups alhora es divideixen en sub-grups d'entre 16 i 17 infants en els que hi trobem a diversos mestres, doncs, es requereix la col·laboració d'uns quants d'ells a part del tutor/a.
Tallers
Pel que fa concretament als tallers, direm, que són sessions organitzades per a treballar un "projecte comú" amb una finalitat concreta, no forçada, defugint per tant de les manualitats de "plantilla". En els mateixos es demana la participació de les famílies, podent-se apuntar aquestes als mateixos els dies que vulguin, perseguint que s'impliquin en l'aprenentatge dels nens. Amb aquests es permet als infants treballar aspectes que estan deslligats de la vida de l'aula però que van units amb el projecte d'escola, aconseguint descongestionar les comissions de festa i també el treball que es fa des de les pròpies aules anualment sobre les diferents celebracions escolars.
L'oferta que se'ns brinda des de el CEIP Margalida Florit respecte els mateixos ve classificada per cicles d'edat. Així trobem que els alumnes de 1r cicle (P5, 1r i 2n de primària) compten amb els següents tallers: el de L'escriptor de contes -en aquest es persegueix crear històries a partir d'un material de joc no estructural i molt divers, a partir d'un joc significatiu que condueixi la narració-; el d'Hort i Agenda XXI -en aquest es compatibilitzen les actuacions que es porten a terme en el centre amb el respecte pel medi ambient, per exemple, treballant l'hort a l'escola-; el de Cuina -ajuda a que els alumnes d'una forma lúdica a tinguin curiositat vers als aliments i s'alimentin d'una manera sana i equilibrada-; el d'Itineraris per Ciutadella -amb aquest es pretén que els infants coneixin el seu poble i la seva barriada-; el d'Art -persegueix la creació de produccions plàstiques emprant diverses tècniques- i el de Teatre i Expressió Corporal -apropant als nens al món del teatre se'ls permet desenvolupar actituds personals que afavoreixin la relació social, ajudant-los a parlar en públic i a expressar-se corporalment-. Pel que fa als tallers per al 2n cicle (3r, 4t i 5è de primària) hi trobem els que seguidament es relacionen: el de Cuina en anglès, el d'Art i plàstica, el de Periodisme, el de Crear histories, el de l'Espai verd i el de l'Orquestra Orff.
Racons
En relació als racons, apuntar que, són espais d'organització espacial-temporal que permeten reduir les ratios i atendre millor a la diversitat de l'alumnat presentat-se com una alternativa als grups de suport. Mitjançant els mateixos es troba un temps en el que la intervenció dels adults en l'ensenyament dels alumnes és indirecte, permetent així que siguin els infants els que decideixin el que han de fer. És del tot curiós descobrir, a través d'aquests espais, que els nens tenen capacitat suficient per a realitzar tasques d-aprenentatge independents de les que podrien pautar els mestres.
Essent el paper de l'adult en aquests espais el de guia i acompanyant, permet a n'aquest observar i tenir més present les necessitats individuals de cada alumne. Cal dir que l'espai i els recursos materials que es brinden als infants han de ser acollidors i motivadors respectivament per tal de propiciar un ambient de benestar que permeti portar a terme trobades, comunicacions i relacions.
El plantejament d'aquests espais és el d'aprendre des de l'experimentació, doncs a partir d'uns materials o recursos aportats per l'adult -plastelines, aigua, colorants, farina, llençols, reproductor?-, els fillets/es han d'anar investigant i descobrint per sí mateixos. Els/les mestres/esses com ja hem apuntat els acompanyaran i ajudaran. Amb això es busca en tot moment el potenciar a cada fillet, però no de manera aïllada, sinó en la seva relació amb els altres infants i adults i amb la societat en general.
Resta dir que cada nen/a té el seu ritme i necessita el seu temps per a desenvolupar les seves habilitats, pel que amb aquest tipus d'organització se'ns permet esperar a que es succeeixin els aprenentatges potenciant així en l'infant valors tals com el de la responsabilitat -doncs és ell mateix qui marca el ritme-, l'autonomia -el fet de que sigui el propi alumne el qui decideix que fer i com li atorga autonomia i maduresa-, la crítica -si l'infant és capaç de decidir què vol fer podrà expressar també el que no vol-, seguretat en un mateix -cada alumne quan comenta a treballar, tria una activitat que està d'acord amb el seu nivell, tria allò que es veu capaç de poder fer-, l'activitat -deixant que siguin els nens els que treballin de manera lliure intensifiquen el seu ritme despertant una gran activitat.
Els racons que se'ns oferten des de l'escola ciutadellenca vénen també dividits segons vagin adreçats a educació infantil exclusivament -doncs aquest grup no compta amb l'opció de fer tallers ja que es considera als seus membres massa menuts , pel que conseqüentment poden optar entre més racons- o al grup d'educació infantil i al de primer cicle indistintament. D'aquesta manera tenim els racons dirigits exclusivament a educació infantil que són els d'Artista i escultor i el de Llum i ombres i consciència corporal i els perfilats pels dos grups apuntats que són els següents: Joc Simbòlic -és el conegut com el racó de la caseta, espai en el que s'ha recreat un àmbit domèstic i els alumnes simulen portar a terme una vida a la llar-; Construccions i Instal·lacions -espai en el que els nens juguen lliurement escollint la zona i el material per a construir-; Música -espai en el que es disposa de diferents materials tots relacionats amb la música que els infants poden manipular lliurement-; Experimentació -racó en el que els alumnes experimenten lliurement amb materials d'ús quotidià; Artista amb escultor, Llum i ombres i consciència corporal.
Tenint ja doncs clar en què consisteixen els tallers i els racons i quina oferta dels mateixos es brinda a la comunitat educativa del CEIP Margalida Florit, cal afegir que, des del "Xoc" hem pogut comprovar com amb aquest sistema d'educació complementari, nens/es i mestres/ses aprenen molt uns dels altres, i ho fan d'una manera del tot motivadora, doncs les activitats pedagògiques portades a terme són de caire lúdic pel que incentiven l'aprenentatge dels més menuts. Ens ha resultat realment curiós observar el grau de concentració que arriben a assolir els alumnes en aquests espais, en els que aparentment pot semblar que senzillament estan jugant, però en els que realment es descobreixen a si mateixos i a l'entorn amb les seves respectives capacitats. Per tot això, donem l'enhorabona al CEIP Margalida Florit de Ciutadella per aquest innovador programa posat en marxa i els animem a que segueixin amb ell per molt d'anys.