TW
0

L'educació escolar en el nostre país, és obligatòria fins els setze anys, pel que arribada aquesta edat sovint ens trobem amb la croada de decidir què fer amb el nostre futur

S.M.H.
Maó
Des de que tenim ús de raó, estem acostumats a anar a escola, a estudiar i a tenir certes obligacions com alumnes que som. Però, què passa quan per fi tenim l'oportunitat d'escollir si volem estudiar o no, i en cas de voler estudiar, què volem estudiar? Tots sabem que l'educació escolar en el nostre país és obligatòria fins als setze anys, pel que arribada aquesta edat sovint ens trobem amb la croada de decidir què fer amb el nostre futur. Les opcions són vàries i freqüentment depenen del fet de si s'ha aprovat l'ESO o no.
Si s'ha aprovat l'ESO
En tal cas, el més habitual és que es segueixi estudiant el Batxillerat i posteriorment, s'accedeixi a la Universitat. Ara bé, tot i que aquest sol ésser el somni de tots els pares per als seus fills, no té per què ésser així, doncs el millor futur professional no és sinònim necessari de carrera universitària. D'aquesta manera, anem a estudiar les opcions que hi caben:
Batxillerat- Aquest consta de dos cursos amb diferents modalitats: Arts, Ciències de la Natura i de la Salut, Humanitats i Ciències Socials, i Tecnologia. No obstant, a partir del proper curs 2008/2009, aquestes modalitats es veuran reduïdes a tres: Arts, Ciència i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.
Els estudis d'aquesta etapa tenen la finalitat d'afavorir una major maduresa intel·lectual i personal, aportar una àmplia gama de coneixements i habilitats i orientar els alumnes per anar encaminant les seves preferències i interessos.
El Batxillerat permet als alumnes cursar aquests estudis d'acord amb les seves preferències, en virtut de l'elecció d'una modalitat entre les quatre previstes, una opció dins la seva modalitat i unes determinades matèries optatives. Un cop obtingut el títol de Batxillerat, aquest permet als joves l'accés als Cicles formatius de Grau superior, les carreres universitàries de Grau superior i mitjà (passant prèviament la prova de la selectivitat), els Graus i estudis superiors d'ensenyances artístiques i esportives (també prèvia prova d'accés).
Cicles formatius de grau mitjà de formació professional- Després d'haver aprovat l'ESO, una altra alternativa per a seguir amb els estudis són els Cicles Formatius de Grau Mitjà, una opció minoritària a Espanya però en creixement en el Regne Unit o Finlàndia. A diferència del Batxillerat, aquests cicles ofereixen formació per a accedir a un camp professional específic del mercat laboral, preparant els joves per a l'activitat professional i proporcionant-los una formació polivalent que els permeti adaptar-se a les modificacions del món laboral.
Els cicles formatius s'articulen entorn a 22 famílies professionals, que alhora tenen un nombre variable de mòduls professionals que pretenen abraçar tots els aspectes d'una determinada professió. En total, recullen 64 titulacions. Depenent de la titulació elegida, la durada d'aquests estudis oscil·la entre les 1.300 i 2.000 hores, de les quals un 25% es realitzen en centres de treball com a pràctiques professionals. Un cop superat el Grau Mitjà i haver obtingut el títol com a tècnic de determinada professió, els joves podran incorporar-se directament al mercat laboral, accedir a la Formació Professional de Grau Superior (prèvia prova d'accés) o a qualsevol de les modalitats de Batxillerat.
Ensenyances de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny- Són una altra opció per als graduats en ESO, tot i que per accedir-hi tenen que realitzar una prova específica. Ofereixen un total de 45 especialitats relacionades amb les arts aplicades, els oficis artístics, el disseny en les seves diverses modalitats i la conservació i restauració de béns culturals. Amb una durada d'entre 1 i 2 anys per nivell, aquestes ensenyances consten de tres nivells educatius: Grau mitjà, Grau superior i estudis superiors. Al seu termini, s'assoleix un títol superior equivalent a una diplomatura universitària.
Ensenyança esportiva- Consta de dos nivells, els quals inclouen un 30% d'hores lectives dedicat a la formació pràctica. Al finalitzar, s'obté un títol de Tècnic en la modalitat i especialitat escollida: esquí, bàsquet, futbol, muntanya, atletisme o futbolmà. Aquests títols donen accés a les ensenyances esportives de Grau superior, per a posteriorment incorporar-se als estudis universitaris.
Si no s'ha aprovat l'ESO
En aquest cas, l'opció més comú és la d'incorporar-se al mercat laboral, ara bé, el suspendre l'ESO no té perquè significar obligatòriament abandonar el sistema educatiu, ja que també existeixen diverses opcions a elegir per seguir formant-se.
Per una banda, a partir dels 17 anys, es pot accedir a qualque cicle de formació professional de Grau mitjà, mitjançant una prova d'accés específica. Per una altra banda, a partir dels 16 anys i fins als 21, es poden cursar programes de garantia social, els quals milloren la formació general dels joves i els capaciten per realitzar diferents oficis. De la mateixa manera, hi cap la possibilitat de seguir estudiant l'ESO a l'Escola d'Adults.
Vist tot el ventall d'opcions amb el que comptem, cal dir que, arribat el moment, el més important, en cas de dubte sobre quina alternativa escollir, un cop acabada l'ESO, és que us poseu en mans dels orientadors amb els que compten tots els centres educatius, ja que ningú millor que ells podran aconsellar-vos sobre el vostre futur professional. De la mateixa manera, recordeu que tot i estar parlant de la vostra vida, encara sereu menors d'edat , pel que aparqueu la rebeldia pròpia de l'edat i feu cas de les recomanacions que rebreu dels vostres pares, els quals tot i que hagueu complert ja els 18 anys, seguiran essent sempre els millors mestres.