TW
0

S.M.H.
Maó
Des del curs 2006-2007, el departament d'orientació de l'IES Pasqual Calbó I Caldés du a terme cinc tallers que donen resposta al tractament de la diversitat en el centre. Ajuden la integració de l'alumne en el seu àmbit social i escolar i a més a més els hi aporten estratègies reals i necessàries en el seu procés d'ensenyament i aprenentatge.
Els estudiants d'aquests tallers són alumnes amb necessitats educatives concretes i alhora globals i açò representa un impuls extra de motivació, implicació i responsabilitat dins l'àmbit escolar. Cada taller gira entorn a una matèria curricular i alhora personal.
Tallers
Dos dels esmentats tallers es realitzen fora del centre i tres a l'institut. Seguidament fem una breu explicació del contingut de cadascun d'aquests:
-Taller a l'Illa del Rei: en aquest es treballen continguts de caràcter matemàtic. El mateix es porta a terme a l'illa amb col·laboració de la fundació, ajudant-nos amb els espais, material, transport i assessorament. Professors i alumnes han tingut cura d'una zona a modus de jardí. Com a projecte de feina havien d'estructurar i dissenyar el jardí, comprar el material, sembrar, tenir-ne cura, continguts que es treballen abans i després a les classes.
- Taller d'hipoteràpia: en aquest es compta amb una monitora d'equitació i els professors especialistes del centre. És sabut de la importància de la relació amb els animals en benefici de la motivació, responsabilitat i coneixement d'un mateix. Aquest taller engloba la matèria de català aprofitant la sortida per treballar després a la classe.
-Taller de cuina: és impartit al propi centre amb una professora especialista; així han pogut seguir tot el procés d'elaboració en quant a aquest tema. Aquí es treballa la matèria de castellà.
-Taller de teatre: també al centre i amb un caràcter més enfocat a millorar l'autoestima i el coneixement personal.
-Taller de jardineria i hort: aquest s'ha fet al propi Institut, a més a més de servir per preparar el que s'ha fet a l'Illa del Rei també han disposat d'un espai d'hort per poder fer planters, sembrar, tenir-ne cura i recollir el que s'ha fet.
En definitiva i segons ens exposen els propis professors, aquests tallers són un complement molt ric de la tasca educativa amb els que s'apropa a l'alumne a la realitat, aportant aquells continguts necessaris per consolidar la pròpia personalitat. Sovint la manca de recursos obstaculitza la seva posada en pràctica però els mateixos especialistes creuen que de cada cop més aquestes iniciatives han de poder-se dur a terme amb bona disposició i amb els recursos necessaris per aconseguir els objectius de l'ensenyament obligatori.