TW
0

La setmana que ve l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior albergarà un any més els exàmens de la PAU

Susana Mora Humbert
Maó
El proper dimarts comencen els tres dies d'exàmens per a accedir a la Universitat. A les 9 hores del dia ressenyat tindrà lloc la primera prova, consistint aquesta en l'examen de Llengua i Literatura Castellana, examen al que seguiran els de Llengua i Literatura Catalana i d'Història d'Espanya o Filosofia II. En el cas de la nostra illa, com ve essent costum en els darrers anys, les proves es portaran a terme a l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior.
Els alumnes que han aprovat el darrer curs de Batxillerat han estat preparant aquestes proves al llarg d'un mes i el moment dels nervis s'acosta. Tenint en compte aquest event, des del Xoc hem volgut dedicar aquest espai a explicar en què consisteix exactament aquesta prova tan temuda pels estudiants.
PAU
És per tots sabut que per accedir als estudis universitaris és necessari superar una prova que, juntament amb les qualificacions del batxillerat, valori, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica i els coneixements que els alumnes hagin obtingut al batxillerat, aquesta prova es coneix amb el nom de selectivitat o PAU (proves d'accés a la universitat). Poden participar en aquesta prova els alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller. L'alumnat, un cop tingui les qualificacions de segon de batxillerat, efectuarà la matrícula de la prova els dies que estableixi el seu centre de secundària. Els estudiants que hagin de repetir la prova o s'hi presentin per primera vegada i tinguin el batxillerat aprovat en anys anteriors a l'actual, igualment s'adreçaran al seu centre de secundària per efectuar la matrícula.
Anualment es fan dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre). Cada alumne disposa de quatre convocatòries per superar la prova. No es considera consumida una convocatòria quan l'alumne no es presenti a cap dels exercicis de la prova. Cal dir a més, que els estudiants un cop superada la prova, poden presentar-se novament en successives convocatòries ordinàries i extraordinàries, amb la finalitat de millorar la nota. La qualificació global obtinguda en les convocatòries per a millorar nota es tindrà en compte únicament si és superior que l'atorgada anteriorment. Quan es faci ús d'aquesta possibilitat, la prova es farà per una sola de les distintes vies d'accés previstes. La nova prova s'ha de fer al mateix centre, excepte si es justifica degudament un canvi de residència o si l'alumne ha obtingut plaça en un altre; en tal cas, és en aquest on ha de fer la nova prova. La possibilitat de repetir les proves no serà obstacle perquè l'estudiant pugui formalitzar la matrícula a la universitat l'any acadèmic en el qual faci les proves per primera vegada.
La prova constarà de dues parts, una de caràcter general que serà sobre les matèries comunes de segon curs de batxillerat que constarà de quatre exercicis i una de caràcter específic, que serà sobre tres matèries pròpies de modalitat i cursades pels alumnes en el segon curs de batxillerat. D'acord amb la modalitat cursada pels alumnes, aquests triaran la via o les vies d'accés.
La qualificació de les proves s'obté de fer una mitjana aritmètica dels exercicis que composen la primera part i una mitjana ponderada dels de la segona, de tal manera que les matèries vinculades valen un 40% de la nota i les matèries optatives valen un 20 per cent. Finalment es fa una mitjana aritmètica de la primera i la segona part, essent que per a continuar el càlcul és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 4 punts. La qualificació definitiva s'extraurà de fer una mitjana ponderada entre l'expedient de batxillerat que val un 60 per cent i la qualificació final de la prova que val un 40 per cent de la nota, essent que la mitjana resultant haurà de computar 5 o més punts per a considerar-se aprovada. Un cop coneguts els resultats de la PAU, els estudiants poden sol·licitar doble correcció o reclamació d'aquells exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció. De totes maneres cal recordar que segons els propis directius dels Instituts menorquins, més del 90 per cent dels estudiants aproven la selectivitat, pel que no cal preocupar-se en excés amics! Així que, bona sort a tots!