TW
0

FERNANDO CANO RIUDAVETS
mestre d'Educ. Musical
D'ençà que la Natàlia Nadal, autora d'aquest llibre, va presentar aquesta proposta al Seminari per a mestres de música, realitzat a l'octubre de l'any passat a Girona, em vaig imaginar que aquest document era de gran vàlua i molt interessant. De seguida, el vaig comprar per llegir-lo amb deteniment.
Músiques del món travessa l'horitzó més enllà del que ens podem imaginar. El seu contingut pedagògic parteix de la música com a element integrador i cultural. Tots som conscients de la gran transformació que ha patit la nostra societat, i això fa que hi hagi alguns desequilibris motivats per aquest marc social divers i heterogeni. Sense anar més enfora, els fluxos migratoris són un fet donat per molts factors i que, a la fi, la nova societat ha de saber gestionar amb garanties per a evitar desigualtats.
En aquest llibre es planteja l'educació musical des d'una perspectiva intercultural a partir d'una experiència educativa en un centre de primària a Salt, una ciutat molt propera a Girona, i en què el punt de partida és la riquesa de la diversitat cultural que hi ha a les seves aules.
Aquest projecte es desenvolupa mitjançant l'anàlisi de les dificultats que pateixen i afronten els alumnes nouvinguts a l'escola i com l'educació musical pot ajudar-los a superar-les. D'altra banda, es fa una contextualització del centre (alumnat, organització escolar, documents que el regeixen, etc.), una aproximació a les diferents cultures musicals presents en aquest projecte i una presentació de propostes didàctiques molt adients.
D'altra banda, el llibre fa esment de la proposta curricular de l'educació intercultural que fa, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya, que afirma que s'ha d'accentuar l'aspecte d'interrelació i d'intercanvi, alhora que s'ha de relacionar amb l'enriquiment i la integració mútua i no pas mitjançant l'afegiment de matèries. La necessitat d'aquesta perspectiva curricular queda reforçada si es té en compte la vessant constructivista del procés d'ensenyament i aprenentatge, que prioritza la necessitat de partir dels coneixements previs dels alumnes per a aconseguir un aprenentatge significatiu, al mateix temps que promou que l'aula sigui un espai d'intercanvi de coneixements. Aleshores, aquest projecte realitzat a l'aula desenvolupa la seva tasca sota aquests paràmetres esmentats.
Tornant a l'essència i als continguts del llibre, m'agradaria fer esment de duos estratègies utilitzades per portar a terme les diferents activitats: per una part, l'aprenentatge cooperatiu i per l'altra, el treball per projectes. Pel que fa a la primera, fomenta la cooperació del treball en grup i, per tant, ajuda a la tolerància i, especialment, al reconeixement de la tasca de tots els membres del grup. Pel que fa a la segona, és molt important treballar sobre projectes perquè promou el coneixement global i integrat, facilita que l'aprenentatge sigui funcional, significatiu i rellevant, provoca que aquest treball tingui un sentit (provocant la motivació intrínseca) i, perquè mostra la relació entre les diferents matèries curriculars (llengua, matemàtiques, medi social i natural, música, etc.).
Finalment, voldria explicar una de les propostes didàctiques que formen part d'aquest projecte: primerament, es consensua amb l'alumnat quins països o zones del món es volen treballar. A partir d'aquí, es desenvolupen els diferents bocs de continguts de l'àrea de música. Per exemple, el cas sobre la música de Bolívia, realitzat amb els nens de cicle inicial: els objectius són poder reconèixer visual i auditivament la flauta de pan, el xarango, el bombo i el pal de pluja, interpretar una cançó tradicional d'aquest país, aprendre a ballar una dansa típica (la morenada) i acompanyar la cançó utilitzant instruments de percussió. A classe, es van fent diferents activitats que ajuden a l'assoliment d'aquests objectius, de manera que al final, els alumnes no tant sols han après una mica de la cultura musical d'aquest país sinó que també han pogut pensar, crear i experimentar a partir del treball cooperatiu, de la interdisciplinarietat i l'aprenentatge significatiu.
Penso que, llibres com aquests, posen el seu gra de sorra per a aconseguir una societat més justa i solidària, evitant el rebuig i les desigualtats dels més desafavorits.