TW
0

"En aquest món globalitzat s'existència depèn de ser, i ser vol dir tenir elements per definir-te i mostrar-te"

PATRÍCIA FONT MARBÁN
Ciutadella
Una xerrada amb na Fina Salord, al pati de ca seva a Ciutadella, pot donar per molt, tot i que la conversa estigui circumscrita a l'Institut Menorquí d'Estudis. Amb ella hem pogut conèixer què és l'IME, què en fan i una visió molt interessant de la nostra illa...
Què és l'Institut Menorquí d'Estudis (IME)?
L'IME és un centre d'estudis, és una acadèmia, un centre de recerca. La gràcia és que ja es pot parlar de l'IME ja amb una certa contundència perquè parlam d'una institució que ja té una trajectòria molt consolidada. Per a que et situïs, sa creació de l'IME es fa l'any 1985, arrenca el 1986, que és quan es creen les cinc seccions que configuren l'IME: secció de ciència i tècnica, ciències socials, ciències naturals, història i arqueologia, llengua i literatura. Un poc es plantejament que es fa de l'IME és, a petita escala, el que és l'Institut d'Estudis Catalans. El referent, el model va ser aquest.
Per què neix l'IME?
Neix per cobrir una necessitat, i sort que va néixer l'any 1985-1986. L'IME és el generador de coneixement sobre Menorca, el que crea coneixement. Hem de situar l'IME entre s'Ateneu i ses grans institucions del segle XX a Menorca. Ja els anys setanta, n'Hernández Mora reclamava el que ell anomenava un Institut d'Estudis Menorquins, una acadèmia que creés coneixement, que el seu gran objectiu fos fer recerca sobre la realitat menorquina, amb s'objectiu de divugar-la. I es primer destinatari és sa societat menorquina. Un altre és el món acadèmic perquè és el que permet que es coneixement sobre Menorca se situï sobre el mapa del coneixement, i que Menorca existeixi. Jo sempre dic, i de fet crec que és una idea que tots l'hem assolida molt bé, que en aquest segle XXI i en aquest món globalitzat s'existència depèn de ser, i ser vol dir tenir elements per definir-te i mostrar-te.
Quina és la feina de l'IME?
És investigar sobretot per editar, que és un dels grans eixos i objectius de l'IME, s'edició tant de llibres propis com s'edició amb altres entitats. Ara tenim en es nostro catàleg unes 250 obres. S'edició és fonamental, ses col·leccions pròpies i grans projectes editorials de coedicions, com per exemple, s'edició de s'obra completa de Toni Febrer i Cardona. Aquest projecte implica, a més de l'IME, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Institut d'Estudis Catalans i Universitat de les Illes Balears. És un projecte molt ambiciós, cridat a canviar molts referents, no només a Menorca sinó també dins es marc de sa cultura catalana.
Per què Institut Menorquí d'Estudis en comptes d'Institut d'Estudis Menorquins?
Haguéssim pogut agafar es patró de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut d'Estudis Eivissencs... Vam voler marcar distàncies, en el millor sentit de sa paraula, en qualsevol concepció que es volgués localista, que no local, perquè esteim convençuts que a sa universalitat només s'arriba des d'allò local. Només allò que té un espai pot aspirar a projectar-se. Per açò es nom, perquè és un centre d'estudis i investigació però amb tota una obertura de coneixement.
A banda de l'edició, què més podem trobar a l'IME?
Sa part de divulgació de tot aquest coneixement, a part de s'organització de cursos, jornades, conferències, incentivar s'investigació amb beques. Des de fa uns quatre anys ha canviat sa política de beques i l'hem col·locada a la part central de les activitats de l'IME, perquè consideram que s'element clau és possibilitar s'investigació i es relleu d'investigadors.
A finals d'agost l'IME celebra la seva reunió anual. En què consisteix aquesta trobada?
Ara dia 28 sempre feim aquesta trobada amb membres de l'IME, que és un poc sa festa. Açò té molt a veure amb un dels objectius fundacionals de l'IME, que és una de les coses amb més visió de futur, perquè ja saps quin és es problema de Menorca, que no té una universitat pròpia que investigui, i es coneixement es genera des del món acadèmic, per tant havíem de crear sa nostra petita universitat. Es gran drama de Menorca, tal i com deia n'Andreu Murillo amb la ironia que el caracteritzava, és que "Menorca és una gran exportadora de matèria grisa". Què passa amb Menorca? Menorca passa que és una illa amb una mitjana d'estudis molt bona, destaca en relació amb les altres illes en quant a resultats i percentatges, però tota aquesta riquesa humana amb ganes d'estudiar, d'investigar, de col·laborar... l'havíem de concentrar. Per tant, aquest va ser el gran objectiu de l'IME: possibilitar sa trobada a través d'una institució com l'IME de tots els estudiosos de sa realitat menorquina, visquessin o no visquessin físicament a s'illa, i fins i tot, independentment que fossin o no fossin menorquins. Totes aquelles persones que treballen pel coneixement de Menorca. Ha de ser una via d'accés i una porta oberta per a tots els estudiants i estudiosos amb formació acadèmica.
Quina és l'estructura de l'IME?
S'estructura de l'IME són les cinc seccions, un òrgan acadèmic que és el Consell Científic, que hi ha els 5 caps de les seccions més 2 representants de seccions, el President o Presidenta del Consell Científic, que en aquest cas som jo, i després hi ha es coordinador científic i es director de l'OBSAM, el Consell Rector, on només hi ha els caps de secció més es president o presidenta del consell científic i està presidit pes president o presidenta de l'IME (que és es president o presidenta del Consell Insular i que pot delegar en el conseller d'Educació).
Qualsevol persona s'hi pot apropar a l'IME? Per exemple, una persona com jo hi podria anar?
I tant! Evidentment. Una altra cosa és ser membre de l'IME, per la qual cosa hi ha d'haver uns mínims requisits i una voluntat acadèmica, però segur que trobaries una secció que t'acolliria amb els teus interessos, i sa idea nostra és que hi hagi maneres fàcils per a que sa gent pugui entrar en contacte, i no només accedir físicament, encara que ens posa molt contents perquè ara tenim una seu molt digna que visualitza molt bé el paper que l'IME està jugant.
Moltes coses han passat en aquests 20 anys que fa que existeix l'IME...
Jo sempre dic que sa gràcia de l'IME és que sempre té reptes que afrontar. L'IME es posa en funcionament l'any 1986, arrenca molt bé, comença fent jornades, recupera grans figures culturals. L'any 1991 vam celebrar s'any Febrer i Cardona, que és la base d'aquest gran projecte editorial que hem comentat abans. Després hi ha un moment clau que és quan l'any 1993 Menorca és declarada Reserva de la Biosfera, que en aquesta declaració l'IME juga un paper clau, perquè l'IME és la institució que mou tot aquest coneixement, tot aquest debat, que crea tota la documentació que va a la UNESCO. Per tant, a partir d'aquest any l'IME entra en una altra dinàmica que culminarà amb sa creació de l'OBSAM.
Què és l'OBSAM?
Parlar de l'IME no és només parlar de les cinc seccions, sinó també de l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). És molt dinàmic, és molt viu, que té com a funció aportar tots els indicadors que permeten fer un seguiment sobre la sostenibilitat.
A vegades, però, no sé fins a quin punt el ciutadà mitjà sap quines tasques desenvolupa l'IME...
Potser sa feina de l'IME està tan encarnada dins es teixit de Menorca que sa gent la viu sense fer-ne un acte de consciència. A vegades, jo m'imagin com seria Menorca si l'IME no exisitís, i Menorca no se semblaria a sa que és. A vegades, però confonem ses coses. És a dir, hem d'entendre molt què deim quan parlam de suport social o de coneixement social, perquè clar, es perfil d'un Institut Menorquí d'Estudis no és el perfil d'Obra Cultural Balear, perquè és una institució que fa de dinamitzadora social, que cerca es contacte social i que faran campanyes, debats, per cercar aquest contacte quotidià, i sa funció de l'IME no és aquesta, i a vegades sa gent es confon. I l'IME hi és, tu vas a sa llibreria i trobes l'IME però no només hi és aquí, sinó que l'IME és en sa nostra manera de veure Menorca. Aquesta Menorca rica, amb referents, respectada fora de s'illa. Ara hi ha tota una comitiva de gent (una quinzena) que són a Prada, a sa Universitat d'Estiu. A Prada senten Menorca i senten un respecte gros, perquè troben una feina ben feta, troben col·laboracions, interlocutors... Jo és açò que trob important de l'IME.
Hi ha alguna qüestió encara no ben resolta a l'IME?
Un poc es problema que hi ha és que, a nivell de percepció sa gent percep que l'IME no està prou present dins sa societat, però amb dades, amb resultats reals, demostraríem que és tot el contrari. Però quan hi ha aquest decalatge vol dir que hi ha un problema que s'ha de resoldre.
I el millor és detectar el problema...
Sí, és un dels temes que ens esteim plantejant, i aquest és un dels primers punts que volem abordar. Què espera sa societat de l'IME, per exemple.
El món acadèmic tendeix a resultar, per gran part de la societat, una cosa que queda més aviat llunyana, però amb aquesta xerrada amb na Fina Salord ens podem adonar que, de fet, ens és molt més proper del que ens pensàvem. L'IME, és a dir, tota la gent que el conforma, és el que vol aconseguir: una societat que percebi aquest món com quelcom que ens ajuda, dia rere dia, a millorar, a aconseguir que els valors que tenim tinguin un espai on desenvolupar-s'hi.
Moltes gràcies, Fina!