TW
0

R.M.
Ciutadella
E l Consell ha impulsat una nova edició del Premi de Glosa Escrita Josep Vivó, certamen que fou creat per acord del ple el setembre de 2001. Aquest premi es convoca dins el darrer trimestre de cada any i s'atorga durant el Glosat de la Diada que s'organitza cada any per la festa de Sant Antoni.
Com ve essent costum, i per tal d'afavorir la participació i fomentar la creació de glosa escrita entre els més petits, el guardó estableix dues modalitats: l'escolar i la general. Poden participar en la modalitat escolar tot l'alumnat de Primària i Secundària de centres escolars de Menorca, individualment o en grup. Mentre que en la modalitat general, que és de participació individual, no s'estableix límit d'edat.
Modalitats
En la modalitat general, s'estableix un premi únic consistent en 700 euros i un objecte al·lusiu al fet. En la modalitat escolar, s'estableixen dos premis, un per a alumnes de Primària i un altre per a alumnes de Secundària, consistents en 350 euros cadascun i un lot de llibres i enregistraments menorquins. En la modalitat escolar, tant el premi en efectiu com el lot de llibres seran per al centre o centres a què pertanyin els guanyadors o les guanyadores. Les obres s'han d'escriure en llengua catalana i han de tenir l'estructura pròpia de la glosa (entre sis i vuit mots per glosa). En la modalitat escolar de Primària les obres presentades, a més de gloses, també poden ser cançonetes, amb estrofes de quatre versos.
El tema és lliure en ambdues modalitats, no obstant, el jurat valorarà les obres que tractin sobre qüestions actuals de Menorca. Els premis es lliuraran el proper dia 10 de gener durant el Glosat de la Diada que tindrà lloc a l'Ajuntament d'Alaior.
El jurat estarà format per Pilar Pons Barber, representant de l'Associació Soca de Mots; Joan F. López Casasnovas, representant de la Secció de Llengua i Literatura de l'Institut Menorquí d'Estudis; Pau Gener Torres, representant del Col·lectiu Folklòric de Ciutadella; Pere Reure Melià, guanyador del Premi en l'edició de 2008; i Pilar Vinent Barceló, representant del Consell, que actuarà com a secretària. Tots els interessats poden presentar les seves creacions a la seu del Consell a Maó, o bé a la seu de Ciutadella, i a més a aquells ajuntaments de l'Illa que tenguin subscrit conveni per a la prestació del Servei d'Atenció Ciutadana.