TW
0

Una llarga llista
Observa la llista de nombres que apareix a la figura. Com pots comprovar, hi ha 100 nombres consecutius. Sabries demostrar que cap d'aquests 100 nombres és primer? Sabries, a partir d'aquest exemple, descriure un mètode per escriure una llista de nombres consecutius tan llarga com vulguem entre els quals no hi hagi cap nombre primer?
Nota: Recorda que 101!=101x100x99x98x...x3x2x1

Producte de primers
Completa la següent multiplicació emprant només dígits primers i de manera que sigui correcta: