TW
0

Les comunitats educatives dels instituts Cap de Llevant i Pasqual Calbó i Caldés canvien un any més els mitjans de transport habituals pels pedals de la bici

Susana Mora Humbert
Maó
El passat catorze de novembre, va tenir lloc la cloenda de la tercera edició de la setmana per a la mobilitat sostenible, promoguda un any més, pels IES Cap de Llevant i Pasqual Calbó i Caldés de Maó. Les jornades en qüestió transcorregueren en aquest curs entre el dia onze de novembre i el dia catorze del mateix mes, i en elles, novament, vàrem comptar amb la participació massiva de professors i estudiants, els quals deixaren de banda per uns dies els mitjans de transport convencionals i feren ús de les bicicletes, els patins o els propis sistemes locomotors i en el darrer dels casos dels autocars o dels cotxes compartits.
Context
Com ja recollírem en el reportatge publicat en el nostre suplement nombre 169 del curs passat, aquesta iniciativa queda immersa dins d'un projecte més ambiciós que té per objectiu l'estudi de l'accessibilitat als centres educatius de l'illa, analitzant quina és la situació actual de la mateixa i proposant opcions per a la seva millora. El projecte en qüestió, s'està portant a terme entre les Comissions per a la Mobilitat -creades en el si dels centres de secundària esmentats- i el Consell Insular de Menorca, i segons ens iformen n'Isabel Pérez-Chuecos Vallés i en Rodrigo Pérez Recio -representants de les citades Comissions per a la Mobilitat- aquest es troba a dia d'avui, malauradament, estancat, doncs ambdós instituts resten a l'espera de que se'ls lliuri informe amb les conclusions derivades de l'estudi realitzat per l'empresa contractada als efectes pel CIMe -GEA XXI-, per tal de poder emetre propostes pràctiques i concretes respecte el tema.
Cal apuntar també, que seguint amb el fil conductor d'aquest pla de mobilitat sostenible -no essent altre que el de la conscienciació, ambdós centres de secundària formen part també de l'anomenat Seminari de Mobilitat promogut des del CEP, en el que hi participen altres centres educatius de l'illa als que enguany s'hi han afegit diverses escoles i instituts de Ciutadella de Menorca. En el si d'aquest, s'organitzen activitats conjuntes al llarg del curs, de les que anirem tenint coneixement conforme transcorri l'any.
Lema
D'aquesta manera, sota el mateix lema adoptat per a les jornades del curs passat, Borina't, una mitja de seixanta persones -entre alumnes i professors- foren els protagonistes de la IIIª Setmana per a la Mobilitat Sostenible, setmana, la d'enguany, que s'ha caracteritzat per la pretensió de dotar de naturalitat l'esdeveniment en qüestió, intentant transmetre el missatge de que anar en bici o a peu a l'escola és i ha de ser una pràctica habitual i quotidiana, no pas extraordinària. En aquesta línia, ambdós instituts acordaren amb els Ajuntaments partíceps -Es Castell, Maó i Sant Lluís- que, per tal de dotar de normalitat el trajecte realitzat pels estudiants, es defugiria de la típica escorta policial que sol ésser freqüent en aquests casos, passant a acordar un sistema de regulació del trànsit que comptés amb dispositius policials en els punts més conflictius o perillosos del camí -rotondes, creuaments...-.
Novetats
Respecte del curs passat, hem de deixar constància de diverses novetats amb les que compta actualment el Pla de Mobilitat en amdós centres maonesos. Partint de la premisa de que una de les fites perseguides pels dos instituts és la de dotar de continuïtat en el temps el projecte que ens ocupa, és lògic sentir que aquests han instal·lat un servei d'armariets en el seu si, facilitant així un espai a tots els ciclistes per a estojar el casc i demés estris, i que han obert un servei de lloguer de bicis que en el cas del Pasqual Calbó rep el nom de "Bici Calbó" i que compta amb deu bicicletes que es cedeixen als interessats per un simbòlic preu de 2? anuals. A tot això, hem d'afegir, que l'IES Pasqual Calbó i Caldés, ha donat obertura a un taller de reparació de bicicletes, taller al que assisteixen els alumnes en grups de quatre o cinc en la seva hora de tutoria i en el que aprenen el fonamental sobre seguretat vial, mecànica bàsica i conducció. Finalment, comentar, que de cara al final del primer trimestre hi ha prevista una triatló de bici, trequing i piragua, encaminada a seguir amb aquesta línia de continuïtat del projecte.
Reclams
Per tal de concloure i avaluar les jornades, ambdós centres han volgut llençar un reclam bàsic i essencial, que no és altre, que el de sol·licitar la major col·laboració per part de les Administracions en aquesta difícil tasca de sostenibilitat, doncs és per tots sabut, que les millors intencions i els més grans dels esforços no podran arribar a bon port sinó és amb l'ajut d'una infraestructura com cal. És cert, que actualment comptem amb nous carrils bici que no existien l'any passat, de la mateixa manera que podem parlar de l'efectivitat del tancament de l'accés de camions i autobusos al camí del cementiri, però tot i així, queda tot per fer, es necessiten millores de major rellevància. Pel que fa als carrils bici es refereix, podem dir que concretament, hi segueix havent un problema amb els mateixos, i és la falta de connexió entre aquests. És per això, que des d'aquestes línies aprofitem la conjuntura per a demanar la creació d'una xarxa viària amb sentit, que resulti veritablement funcional i que resti perill al que encara avui dia podem qualificar com l'aventura d'anar a classe en bici.