TW
0

Esforça't amb les àrees
Sabent que el radi de la circumferència central mesura R cm, calcula, en funció de R, l'àrea de la zona gris.


Ara només tres targetes
Tenim tres targetes del mateix tamany i forma. La primera té les dues cares negres, la segona té dues cares vermelles i la tercera té una cara negra i una cara vermella. Suposa que posam les tres targetes dins una capsa i, sense mirar, en treim una a la qual només miram una cara. Després la deixam sobre la taula. Si et ­diem que la cara que hi ha a la vista és de color vermell només es pot tractar de la carta vermella-negra o vermella-vermella. Per tant, la probabilitat de que la cara oculta sigui negra és la mateixa que la probabilitat que sigui vermella. És a dir, P[2a cara vermella]=P[2a cara negra]=1/2. Jo aposto a que l'altra cara és vermella i tu negra. Acceptes l'aposta?