TW
0

R.M.
Maó

Les estadístiques de la Xarxa de Biblioteques de Menorca depenent del Consell i corresponents a 2008, donen fe de l'increment de l'ús d'Internet i dels socis amb carnet a l'Illa. En aquest sentit, l'evolució de les set biblioteques i un punt de lectura, el de Fornells, és clarament positiva pel que es refereix també a l'augment de les col·leccions, com al número dels usuaris habituals d'aquets espais, exceptuant els de Maó, en el cas de la Biblioteca Pública (de titularitat estatal i gestió del Govern balear) i de la Fundació Rubió.

Durant el 2008, la Xarxa de Biblioteques ha creat la Comissió Tècnica de Biblioteques de Menorca, per tal de treballar el futur mapa de lectura de l'Illa. A tal efecte, aquest òrgan consultiu s'estableix en diverses subcomissions per agilitzar els instruments de desenvolupament necessaris per al millor funcionament del servei bibliotecari de Menorca.

Les dades que es refereixen al préstec són sempre el principal indicador. L'augment produït en els darrers anys es situa al voltant d'un 20 per cent destacant tant la biblioteca d'Alaior com la de Ciutadella que han augmentat per sobre del 50 per cent. L'únic cas en el qual les estadístiques es mantenen quasi estables és a Es Castell; en aquest cas cal pensar que és una població molt propera a Maó.

Respecte als usuaris, cal destacar els bons indicadors que suposa el seu accés a les biblioteques i, de manera molt destacada, l'increment que s'ha produït a la Biblioteca Pública des Migjorn. La xifra més alta és la del Centre de Lectura de Fornells i, sense menystenir la importància de l'augment que reflecteixen les dades, cal dir que aquestes s'acumulen quasi en la seva totalitat durant els mesos d'estiu.

Les col·leccions de les biblioteques de la Xarxa no sols han crescut de forma significativa aquest darrer any sinó que també es treballa per renovar-les i millorar el fons llevant les publicacions que es consideren obsoletes. El Ministeri de Cultura fa dos anys que dota d'un pressupost extraordinari a les comunitats autònomes per tal que renovin el fons de les biblioteques. Quant als paràmetres a seguir es farà referència a allò que disposi el futur mapa de lectura de Menorca per avaluar la definició de qualitat. La Xarxa de Biblioteques de Menorca està en aquests moments abocada a la millora del contingut del fons més que no pas a l'augment ràpid d'aquest per complir les recomanacions.

En relació a l'ús de les noves tecnologies, en aquests darrers anys s'ha introduït aquest servei a la Xarxa de Biblioteques, és a dir, l'accés gratuït a Internet tant amb els ordinadors de les mateixes biblioteques com amb la instal·lació de l'accés sense fils que permet als usuaris connectar-se amb els seus ordinadors portàtils. Aquest servei té ja cinc anys de funcionament però no ha estat fins fa dos o tres anys que els usuaris hi han accedit massivament. La informació s'ha desplaçat cap a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i les biblioteques no només tenen l'obligació d'introduir aquest nou mitjà d'accés a la informació, sinó que ha de ser un mitjà d'introducció dels ciutadans a les TIC.