TW
0

L'acolliment familiar és la figura jurídica que atorga la guarda d'un menor a una persona o família que substituirà o complementarà de manera temporal, la família biològica

Rosa Carreras
Ciutadella
Aquesta setmana fixam l'atenció en un tema que al suplement "Xoc" ens sensibilitza especialment, perquè fa referència a la desprotecció que viuen alguns infants, també a Menorca. No és cap secret que no tots els fillets i les filletes tenen un papà i una mamà amorosos, dedicats i equilibrats que els procurin en tot moment, tot el que necessiten per créixer. Les raons són molt diverses i en realitat, quan els adults no es responsabilitzen adequadament dels seus fills perquè no poden o són incapaços, qui se'n duu la pitjor part sempre és el menor. És aquí quan els equips de servei familiar de les administracions entren en acció per posar en marxa les mesures de protecció legals existents, com per exemple, els anomenats acolliments familiars.

L'acolliment familiar és la figura jurídica que atorga la guarda d'un menor a una persona o família que substituirà o complementarà de manera temporal, la família biològica. Els menors que poden ser acollits són aquells que estan mancats de les persones que se n'haurien de fer càrrec, o els que viuen una situació de desprotecció tan greu que han de ser separats del seu entorn familiar. També, aquells menors dels quals els pares en sol·liciten a l'Administració la guarda de forma transitòria. Amb l'acolliment es cerca la integració plena de l'infant en la vida de la família d'acollida, que té les obligacions de vetllar, fer companyia, alimentar, educar i procurar a l'infant acollit una formació integral de manera transitòria o permanent, segons siguin les circumstàncies de cada menor. És per tant, un acte de pura generositat. És acceptar la responsabilitat de fer-se cura d'un infant que d'altra manera, pel buit dels progenitors, es veuria amb la necessitat d'ingressar en un centre residencial.
A Menorca, és el Servei Insular de Família del Consell insular qui té les competències per prendre mesures en situacions de risc. Sempre es procura que dels infants desprotegits se n'ocupin altres membres de la família biològica, ja siguin avis, concus? És el que es coneix com acolliment amb família extensa. Quan açò no és possible, es cerca una família aliena que presentant sol·licitud d'acolliment hagi estat valorada prèviament com a idònia. En aquests casos, sempre que no sigui contrari a l'interès del menor, es segueix mantenint contacte amb la família biològica.

D'acolliments n'hi ha de tres tipus: l'acolliment simple o temporal (quan es considera que existeixen garanties de recuperació i retorn a la seva família d'origen), l'acolliment permanent (quan no és factible el retorn a la llar però es considera positiu el contacte amb la família biològica) i l'acolliment preadoptiu (que es promou quan es preveu la impossibilitat de reinserció del menor a la seva família). En qualsevol cas, la idea és facilitar als fillets i filletes l'entorn més estable possible.

És per açò que es fa una meditada selecció de les persones que sol·liciten l'acolliment d'un infant. El seu paper no és sempre fàcil i les motivacions que empenyen a prendre una decisió com aquesta són molt importants per decantar la balança cap una banda o cap a l'altra. Les famílies que sol·liciten acollir un infant a casa han d'estar disposades, entre moltes altres coses, a col·laborar amb els tècnics i professionals implicats en l'acolliment, i quan sigui possible i aconsellable, a tenir relació amb la família biològica del menor. I també i molt important, a acceptar la separació del menor quan s'acabi l'acolliment.

A Menorca
Segons el Servei Insular de Família, fa quatre anys que a la nostra Illa no es duen a terme acolliments amb famílies alienes. Com ja hem dit, sempre es procura que siguin familiars directes qui es facin càrrec dels menors que per les raons que siguin no poden viure amb els seus pares. Amb aquests anys, la borsa de sol·licituds d'acolliment ha minvat molt i en l'actualitat es fa necessària una crida a les famílies menorquines, perquè hi ha infants amb necessitat de ser acollits. Si voleu més informació us podeu posar en contacte amb el Servei Insular de Família, que té la seu al carrer Vasallo 33 B de Maó, o a través del correu electrònic menors@cime.es o del telèfon 971 36 12 12.