TW
0

Barata sa fesomia
just comença s'arrancada,
es comerç va de pujada,
i baixa s'hostaleria,
aquesta és s'ecografia
d'inicis de temporada,
però no asseguraria
si és pública o privada.