0

Com que avui acaba s'any
jo vull fer un poc de memòria
i escriure sa trajectòria
d'aquest any qui ja se'n va,
enc que no em 'grada frissar
adeveres la faré,
sense partir pes gener,
idò, començ.
Partiré igual que es bens
amb un cotxo sense fum,
o agafaré es costum
de passejar en patinet,
que faixi s'aire net,
i sigui automàtic
que si ve es canvi climàtic
'narem enrera.
Passaré sa carretera
que cada dia es col·lapsa
per pagar una ecotaxa
perquè es ponts no van a fons
i amb ses manifestacions
contra una mala sentència,
i amb sa llei de dependència
faré cabal.
Si faig un lloguer il·legal
me'n 'naré amb s'avió ambulància,
i amb sort pendré militància
amb qualsevol des partits,
si no surten elegits
farem noves eleccions,
i per fer es nombres rodons,
una abraçada.
I en cantar sa treginada,
no voldré fer de taxista,
que em prendran de ser masclista
i estic en llista d'espera,
així si agaf sa pastera
o una barca de lloguer
segur que m'enfonsaré
sense aranzels.
Encara puc trobar arrels
des fort cap de fibló,
però de Son Salomó
anirem a Binimoti,
que maldament no se noti
no tenim generadors,
i ets enginys dessaladors
ja treuen sal.
Amb un control virtual
es fa nou s'ajuntament,
i per 'ver-hi president
fan es pactes de Bellver,
i aquí puc fer un gran alè
que, as final, cobraré es plus,
que a tothom té ben confús
s'exhumació.
Jo no vull ser dictador
ni per turar un tsunami,
i no és estrany que es reclami
sa puja pes pensionistes,
que són tots agroturistes
o van a hotels de carrer
i per cable veuen bé
tot es jaleo.
I si vull 'nar de tardeo
que me donin prou de suc,
que amb es Brexit se'n va en Cook
sens construir es parc aquàtic,
amb es fum negre estàtic
que surt per un fumeral
feim es registre facial
sense dir res.
Que s'escola zero-tres
lluita per ses equitats,
i si no volem nitrats
lluitem per s'educació
sense fer cap concessió
que s'aigua pot tornar verda
o a es Fitur fer una esquerda
si ets alaiorenc.
Ara que es final ja emprenc
desitjaré feina i salut,
que el món rebi es nostro ajut
que entre tots ho podem fer,
respecte a lo més proper
respecte a qui és distint
i que aquest any dos mil vint
vagi molt bé.