0

Sa proposta no es rebutja
i es pressupost ho destaca,
construir es jutjats s'atraca
si no s'aferra més sutja,
però es lloc un poc enutja,
que sa situació és prou flaca:
on pasturava sa vaca
ara hi pasturarà es jutge.

Ell per fer sa construcció
al camp no hem de fer més mal,
i ara amb sa transformació
jo hagués trobat més normal
poder fer es jutjats a Lo,
a sa costa des Ramal.