0

Ses coses són imprevistes

si sols miram es final...

S'aigua baixa es seu cabal

i té unes reserves tristes;

idò, sols posem ses vistes

as nou excés estival,

perquè s'aigua és ben igual

mentre ploguin més turistes.


Aquí mos creim esser els reis

amb ses normes que hem posat,

i Madrid mos ha impugnat

perquè allà són es cans vells.

Constitucionalitat?

Només impugnen ses lleis

que no agraden a s'Estat.