0

Quin era es problema? Quin?

Per enguany reforçar es dia,

si cap agent no venia

que era per por an es gin?

Es futur no m'imagín

problema amb sa policia:

tal volta açò acabaria

si vengués un Piolín.


Es extrems van al revés

com si fossin dues plagues:

a Ponent curen ses llagues

i es Be volen pes carrers,

a Maó volem més creuers

i també volen rissagues.