0

Dins sa història, és llarga nit

tant de temps de restricció

i de morts sense perdó

amb un poble reprimit;

cada fossa serà un crit

que s'època franquista, amb raó,

comparada és molt pitjor

que quaranta anys de covid.


Ell són coses necessàries

que sa història ha d'explicar,

enc que qualque partit va

amb ses idees contràries,

idò, se'n poden anar

en tres hores a Canàries

que allà fosses també n'hi ha.