0

Es banc també fa s'excés

a ses terres menorquines,

fa com ses illes vesines

i mos deixa en plan confés:

s'enduen ses oficines

i mos lleven es caixers,

però, fins i tot aixines,

mos prenen més de doblers.


Deu ser que es banc només val

per omplir-se ells ses butxaques,

serem ses illes més flaques

si ara noltros feim igual

i deixam sols tres hamaques

enmig de cada arenal.