0

Consumir electricitat

no vol dir fer-ho de ple,

si s'estalvi es fa de ver

tothom surt beneficiat,

perquè n'és sa veritat,

per decret no ho ha de ser,

ho hem de fer pel món sencer

i tota sa humanitat.


P'ro es qui mouen més aplics

són es des doblers comptats,

mos compren ses propietats

que Menorca és pes més rics,

i es qui hi som des temps antics

els hi farem es criats.