0

De ses restes il·legals,

una arenga, un misteri

i tenim un bon desveri

per aclarir tots es mals,

s'intueixen es finals

quan miram cada criteri,

i farem un cementeri

aposta pes animals.