TW
0

És una gran alegria!

Han vengut quatre milions,

i només amb es avions,

enguany fins en aquest dia,

però aquestes pretensions,

valen per s'economia,

si ara tot són inflacions?

Que no mos faixi anar a fons

com hi ha anat sa bateria.