A sa banda de la mar,

demanam límit i orde,

p'ro s'administració és sorda

en ser hora d'actuar,

com en terra passarà

si es ca sempre mos aborda,

i de barques n'hi haurà

com sa cotxada i cotxar

que en s'estiu ja mos desborda.