Limitar n'és sa manera

perquè vagi un poc més bé,

si tant de cotxam no ve,

que no podrem tornar arrere?

Que hi haurà llista d'espera?

Quin permís han de mester?

I, per a què és que hem de fer

es pont a sa carretera?