TW
0

Sigui per fer malbé es fems

o ses urbanitzacions,

sempre arribam as extrems

de ses indemnitzacions,

ell en totes ses gestions

mai ho paguen es suprems,

és es poble, sempre a temps,

qui paga tots es milions.

4 milions