TW
0

Just pareix que es qui comanda

d'imposts ha posat es tap,

sa successió és un arrap

que no expliquen fil per randa,

sols saben fer propaganda,

però es fet tothom el sap:

lo que no pagam d'un cap,

ho pagam per s'altra banda.

Impost de successions