TW

Que els sotasignants, cap d’estudis i caps de departament de formació professional, donam el nostre suport unànime a la creació d’un centre integrat de formació professional (d’ara endavant CIFP) a la zona del Llevant de Menorca que agrupi    les famílies professionals dels IES Cap de Llevant, Joan Ramis i Ramis, Pasqual Calbó i Josep Miquel Guàrdia. El nombre d’alumnat que ara mateix està matriculat en algun dels cicles formatius que s’oferten en aquests quatre centres sumen més de vuit-cents alumnes.

Consideram que un CIFP facilitaria la possibilitat de comptar amb una oferta pública integral de formació professional de qualitat, optimitzar les estratègies d’actualització de coneixements en el marc de la formació professional, potenciar la formació contínua entre els treballadors/es, l’aplicació de metodologies innovadores, el treball per reptes, el treball per projectes intercicles i l’establiment de sinergies entre diferents famílies professionals.

També consideram que un sistema integrat de formació professional esdevé un espai que facilita la organització a nivell intern, comptant amb un equip directiu sabedor i coneixedor de la idiosincràsia de la formació professional i la possible optimització de recursos.

Així mateix facilita la relació tan necessària entre administracions educativa i laboral, amb les entitats, organismes públics i privats, el teixit empresarial de la zona (cambra de comerç, associacions empresarials, SOIB, entre d’altres) i la resta de la comunitat.

Un CIFP contribueix també a posar en valor els estudis de formació professional, incrementar el nombre d’alumnat i pot contribuir a disminuir els índexs d’abandonament escolar.

Tots els motius exposats estan en línia amb el que recull el Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2022-2025, on es posa especial esment a desplegar els aspectes concrets que assegurin una formació professional de qualitat amb les especificitats pròpies de cada illa.

Aquesta proposta de CIFP hauria d’englobar tota la formació professional que s’imparteix en els quatre centres, tant la formació professional Bàsica, com els Cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Consideram que un CIFP facilitaria la possibilitat de comptar amb una oferta pública integral de formació professional de qualitat, optimitzar les estratègies d’actualització de coneixements en el marc de la formació professional, potenciar la formació contínua entre els treballadors/es, l’aplicació de metodologies innovadores, el treball per reptes, el treball per projectes intercicles i l’establiment de sinergies entre diferents famílies professionals.

També consideram que un sistema integrat de formació professional esdevé un espai que facilita la organització a nivell intern, comptant amb un equip directiu sabedor i coneixedor de la idiosincràsia de la formació professional i la possible optimització de recursos.

Així mateix facilita la relació tan necessària entre administracions educativa i laboral, amb les entitats, organismes públics i privats, el teixit empresarial de la zona (cambra de comerç, associacions empresarials, SOIB, entre d’altres) i la resta de la comunitat.

Un CIFP contribueix també a posar en valor els estudis de formació professional, incrementar el nombre d’alumnat i pot contribuir a disminuir els índexs d’abandonament escolar.

Tots els motius exposats estan en línia amb el que recull el Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2022-2025, on es posa especial esment a desplegar els aspectes concrets que assegurin una formació professional de qualitat amb les especificitats pròpies de cada illa.

Aquesta proposta de CIFP hauria d’englobar tota la formació professional que s’imparteix en els quatre centres, tant la formació professional Bàsica, com els Cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Altrament, no consideram adecuada la ubicació del CIFP en l’antic Quarter militar ubicat en el municipi des Castell, pels motius següents:

L’oferta de formació professional va adreçada a la població de tota Menorca. Hi ha desplaçaments diaris de molt d’alumnat des del seu lloc de residència fins el centre docent. Aquesta ubicació representa posar més distància i dificultat al que ja suposa venir fins Maó per l’alumnat que prové de gairebé tota la resta de pobles de Menorca.

Tenim un bon nombre d’alumnat que fa servir les línies de transport públic d’autobús. Per anar fins Es Castell han d’arribar primerament a l’estació d’autobusos de Maó i allà haurien de fer un transbord, augmentant encara més la distància i temps invertit.

Tot l’alumnat que utilitza el vehicle privat té un més fàcil accés fins a Maó que no haver d’afegir més desplaçament fins Es Castell, sumat a la necessitat d’haver de disposar d’aparcament suficient per a donar cabuda al gran volum de vehicles que es desplacin.

Algunes famílies professionals han d’estar properes a instal·lacions externes al centre de referència ja que tenen la necessitat d’utilitzar-les per tal de dur a terme les seves activitats lectives. Com exemple, posam la família professional d’Agrària que necessita terreny a l’exterior per fer les pràctiques o la família professional d’Activitats físiques i esportives el Poliesportiu Municipal de Maó o les instal·lacions del Centre Esportiu de Malbúger on s’utilitzen un nombre sensible d’hores a la setmana les seves piscines i altres espais.

Aquestes instal·lacions han d’estar el més pròximes possibles als centres educatius de referència ja que faciliten el desplaçament de l’alumnat i del professorat. No afegeix encara més complexitat a la confecció dels horaris ja que es poden combinar amb relativa facilitat activitats a les instal·lacions externes amb activitats al centre de referència (reunions de coordinació, guàrdies,...)

Finalment, debatudes diferents opcions consideram que una bona alternativa és la d’ubicar el Centre integrat de Formació professional a la zona escolar de Bintalfa.

No hem d’oblidar que la gran majoria d’alumnat i de famílies professionals de la zona del Llevant de Menorca ja es troben ubicades a la zona de Bintalfa. Tot i que un CIFP és un centre independent de formació professional, tenir-lo a prop d’on estudia alumnat de secundària permetria poder establir lligams amb altres etapes educatives com l’educació secundària obligatòria, creant-se connexions molt interessants en benefici dels diversos centres.

També s’ha de tenir en compte que els cicles industrials actualment ubicats a l’IES Pasqual Calbó tenen una feina feta de molts d’anys adaptant instal·lacions (xarxes elèctriques, antenes...). Ubicar el CIFP en la mateixa zona escolar de Bintalfa possibilitaria mantenir les grans màquines o minimitzar les dificultats del trasllat de les mateixes si fos necessari.

A més, es podrien optimitzar línies de transport molt més fàcilment, inclús fent que el transport provinent de la majoria de pobles de l’illa tingués aturada en aquesta zona escolar. També suposaria facilitar els accessos dels vehicles privats i les possibilitats d’aparcament    en haver-hi ja unes zona habilitades i terrenys per a ampliar-los.

En conclusió, per tot el que s’exposa, demanam que es tinguin en consideració aquestes reflexions en l’interès que el projecte de creació d’un CIFP es porti a terme amb les majors garanties d’èxit i de consens amb la comunitat educativa de l’illa.

Tiago Mesquida Lluch, Cap d’estudis de Formació Professional, IES Cap de Llevant (Maó); Maria Garcia Pons, Cap departament d’Activitats físiques i esportives, IES Cap de Llevant (Maó); Roser Taberner Capó, Cap de departament d’Imatge personal, IES Cap de Llevant (Maó); Anna Darós Pallarés, Cap de departament de Sanitat, IES Cap de Llevant (Maó); Aina Oró Pons, Cap de departament de Serveis socioculturals i a la comunitat, IES Cap de Llevant (Maó); Víctor López Fernández, Cap de departament de Formació i orientació laboral,    IES Cap de Llevant (Maó); Ignacio de Loyola Vicent Ripoll, Cap d’estudis adjunt de Formació Professional, IES Joan Ramis i Ramis (Maó); Irene Vinent Mercadal, Cap de departament d’Informàtica, IES Joan Ramis i Ramis (Maó); José Miguel Muñoz Campos, Cap d’estudis de Formació Professional, IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó); Marina Selga Marsà, Cap de departament d’Agrària, IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó); Genar Escandell Preto, Cap de departament de Fabricació mecànica, IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó); Magdalena Rebollo Sánchez, Cap de departament d’Edificació i obra civil, IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó); Joan Fàbregues Vinent, Cap de departament d’Electricitat i Electrònica, IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó); Josep Fàbregues Vinent, Cap de departament de Formació i orientació laboral, IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó); Carlos Moll Florit, Cap de departament d’Administració i gestió, IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó); Llucia Mercadal Garcia, Cap d’estudis de Batxillerat i Formació Professional, IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella); Maria Pons Marquès, Cap d’estudis adjunt de Formació Professional, IES Biel Martí (Ferreries); Toni Talvavull Tugores, Cap de departament d’Informàtica, IES Biel Martí (Ferreries); Jordi Vivó Bosch, Cap d’estudis adjunt de Formació Professional, IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella); Jaume Galmés Llull, Cap de departament d’Hoteleria i Turisme, IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella); Miquel Fabón Resina, Cap de departament de Transport i manteniment vehicles, IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella); Bàrbara Vives Molinas, Cap de departament d’Administració i gestió, IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella); Inmaculada Concepción Vilar Pérez, Cap de departament de Formació i orientació laboral, IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).