TW

M’ha sorprès s’article d’en Biel Pons «Els llibres per la finestra» («Es Diari» 30-05-2024) en aquest una vegada més mos tornen a relacionar a aquells crítics amb sa imposició des català a ses nostres illes, que no en contra de sa llengo catalana, amb es feixisme. Em deman, Què entendrà aquest articulista què és es feixisme?

Ningú no està en contra d’aquest idioma, que es defensi i s’ensenyi, que s’empri a Catalunya, però tot açò sense detriment de s’espanyol i que es respecti a més es balear a ses nostres illes.

Per açò m’ha sorprès que en aquest article es torna de manera reiterada en relacionar fets històrics de sa guerra civil amb ses opinions de persones que defensen es seus drets.

Sa realitat és que es seu escrit mos torna a retratar lo que va ser i com es va gestar aquets moviment; que no fa més de cent anys, a s’inici des nacionalismes (i des feixismes) a Europa, a on un enginyer industrial en Pompeu Fabra va introduir a es balear a dins des català gràcies as nostro il·lustre mestre d’escola, tot açò sense tenir en compte uns antecedents, que a es cas menorquí eren prou grossos, però, per lo que sembla també en el cas mallorquí, segons mos ha informat aquests dies «l’Acadèmi de sa Llengo Baléà».

Identifica ets que ataquen a sa llengo catalana (no sé a qui es referirà), amb es feixisme, quan as marge des terme com a insult; aquest conceptualment es troba més assentat en es catalanisme des dels seus inicis històric (ets hi sona «Per la conservació de la raça catalana» 1934), que donaria de rallar, i en es seu comportament actual (oposat as pluralisme lingüistc i es dissens), i per    sa seva manera d’imposar-se a sa societat. Que per ses tímides iniciatives d’aquells grups de persones que lluiten per salvaguardar ets seus drets a sa lliure elecció de llengo per s’escolarització des seus fills.

Mos ralla d’en Pompeu Fabra que va patir s’ira des feixisme; nomena en Queipo de Llano, un general de sa Guerra Civil Espanyola; mos sorprèn s’analogia, ja que té poc o res a veure amb sa situació actual; i acaba es seu escrit argumentant que aquells que no estan d’acord amb aquesta imposició es trobarien més a prop d’aquest general que de sa democràcia i dets drets humans i de sa cultura.

No creu que és al revés? Si no com interpreta que el Tribunal Superior de Justícia de Balears    admetés fa pocs dies («Es Diari» 01-06-2024) a tràmit un recurs contenciós administratiu presentat per l’Obra Cultural Balear amb s’objectiu de suspendre, que no s’apliqui, es pla pilot de lliure elecció de llengo as centres educatius el 2024 i 2025

On és es feixisme? em deman.