TW

Ateses les informacions publicades respecte a la possibilitat d’aprofitament de les escorrenties de la conca hidrogràfica del polígon industrial de Maó i contorn, que actualment evacuen cap a la Colàrsega del port i que es derivarien a l’Albufera des Grau, possiblement resultaria convenient valorar l’impacte respecte a l’activitat del marisqueig i l’afectació de la gorja i la Colàrsega.

Aquesta reflexió respon al que explicava l’erudit Sr. Agustí Maspoch, expert en temes de marisqueig i promotor dels coneguts «Vivers Maspoch» dedicats a la Llagosta i marisc al Fonduco.

Segons indicava, al port de Maó esdevé possible la producció i cria del marisc gràcies a l’aportació d’aigua dolça des de les fonts, verinals i pluges des de la conca hidrogràfica del port.

El fons del port, antany, a algunes zones de la mateixa Colàrsega es trobava conformada per una estora de marisc, especialment d’ostres, segons podíem comprovar amb els successius dragats, les ostres fossilitzades eren extretes pinyolades entre elles mateixes. Durant l’època de la profunda contaminació de les aigües del port es va reduir el creixement de marisc, atesa la manca de fotosíntesi causada per la brutícia de les aigües.

Als hortals de Sant Joan i a la Colàrsega s’han produït torrencials al·luvions al llarg del temps. Cal recordar especialment els dels anys 1872 i 1880, que provocaren sensibles afectacions, i que les carabasses es recolliren a l’Illa del Rei, segons cròniques, motiu pel qual s’iniciaren estadístiques pluviomètriques de la zona.

La conca hidrogràfica de l’Albufera des Grau disposa d’una superfície de 25 km2, segons l’estudi del professor Joan Lluís Pretus (CIM 1988) i la conca de la Colàrsega (Polígon Industrial) es pot estimar entorn als 4 km2 i la total del port podria ser de 20 km2.

Suprimir, total o parcialment, les aportacions de les escorrenties podria (?) afectar a l’aportació d’aigua de pluja i suprimir l’acció de circulació d’aigua a la Colàrsega, que es troba per la pròpia configuració estancada i notablement contaminada per l’excessiva presència d’embarcacions i serveis.

La indústria marisquera mai ha estat afavorida per les administracions, restringint la implantació i l’ampliació de batees, muscleres i cultius alternatius. Actualment, aquesta activitat es limita poc més que a la cria i collida de musclos i ostres, quan històricament es podien capturar més de 20 espècies de bivalves, per tant s’hauria d’evitar decididament l’afectació o extinció d’aquesta activitat.
L’Albufera necessita aigua i el port també. Possiblement caldria estimar i estudiar acuradament l’oportunitat de canviar el règim històric de les corrents d’aigües de pluja que arriben a la Colàrsega.