TW
0

El ministre de foment ja ha anunciat al parlament el canvi de model d'AENA, suposa aquest nou model: en una primera fase dividir en distintes empreses l'actual AENA, separant navegació aèria de la gestió dels aeroports i crear una societat anònima amb capital públic, però que després volen privatitzar el 30% (de moment) a més d'obrir l'entrada de Comunitats Autònomes, Ajuntaments i Cambres de Comerç

La gestió aeroportuària té més importància del que pot semblar. Al marge de ser un sector estratègic del transport, actualment AENA té uns 10.000 treballadors. En el conjunt dels aeroports hi fan feina, a més dels treballadors d'AENA, uns 120.000 més que són de companyies aèries, lloguer de cotxes, servei de handling (serveis de terra), cafeteries, botigues, etc. i en les distintes obres que hi ha en actiu a diversos aeroports hi fan feina uns 20.000 treballadors del sector de la construcció. En definitiva, parlam d'un 8% del PIB de l'Estat, un "negoci" que molts voldrien controlar per tenir una part de la tortada. La pressió per "privatitzar", "externalitzar", permetre l'entrada de les cambres de comerç, les patronals o, directament, el capital privat, sota l'eufemisme de "millorar la gestió" i "optimitzar recursos" no és més que pura ideologia que pretén, com sempre, privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues. A aquest discurs simplista, s'han de sumar polítics desconeixedors de com es gestionen els aeroports, tertulians, periodistes i creadors "d'opinió" que fan un bon servei als interessos privats i un favor magre a l'interès públic. El motiu real d'aquells que pressionen per canviar de model des de l'empresa privada, fins i tot d'alguns sectors polítics, només té com a finalitat "lucrar-se" amb un negoci important, en un cas, o bé pensar que la gestió "regional" i l'aplicació de la lògica del mercat aplicada als aeroports els durà beneficis... sempre que els seus aeroports siguin dels que generen beneficis, és clar... (encara no hem vist que cap Comunitat Autònoma faci una reivindicació important de la gestió aeroportuària quan els seus aeroports són deficitaris).

Tenim el perill real de poder passar de tenir un sistema de gestió públic i autosuficient com l'actual, que permet la cohesió social del territori així com la supervivència de la majoria d'aeroports, que són deficitaris, com el de Menorca, a un model que vol primar una gestió mercantilista, de competició entre aeroports i "privatitzant" part del que actualment és de tots.

Hi ha dos debats que se solen mesclar de manera intencionada, i que tot i tenir alguna connexió, són distints. Un és el debat del transport aeri a les illes, l'altre és el de la gestió aeroportuària.

Al nostre Estat ja no hi ha companyies aèries públiques, s'han privatitzat, i així les aerolínies, que són totes privades, desenvolupen la seva activitat amb ànim de lucre, és a dir, volen fer negoci (fet legítim) i, per tant, la seva finalitat pot ser tenir "més mercat" però no donar un servei públic.

Hem de ser seriosos i fer-nos la següent pregunta: garanteixen les companyies àrees privades la necessitat de transport aeri que tenim els menorquins, formenterencs, eivissencs o mallorquins? encara més, si no existís cap tipus de subvenció de l'Estat en els bitllets d'avió entre illes, tindríem la mateixa quantitat de vols i al mateix preu? Si coincidim en que la resposta a les dues preguntes és no, també haurem de coincidir a dir que la privatització parcial, la divisió de l'actual AENA i el trencament de la xarxa ens poden dur cap a un model de gestió, que encara empitjorarà la situació de l'economia menorquina i especialment la situació del sector turístic.

Respecte al tema de la gestió o cogestió, s'ha de dir clar, el que diuen la majoria de partits polítics i els que defensen una gestió individualitzada de cada aeroport o gestió 100% de la comunitat autònoma, té pràcticament les mateixes conseqüències que la privatització, és a dir carregar-se la xarxa AENA, competir amb taxes entre un aeroport i altre per intentar tenir més clients i gestionar el que hauria de ser un servei públic, com una empresa privada que ha de tenir guanys. Si la gestió privada és tan bona, perquè no proposen privatitzar l'educació o la sanitat? (tot i que més d'un ja li agradaria). Que gestioni Madrid o la Comunitat Autònoma no té una influència directa en el preu final de les taxes aeroportuàries si mantenim el sistema de xarxa actual, en canvi si pretenem entrar en un nou model de competir econòmicament els uns amb els altres deixam de ser servei públic per passar a ser víctimes del mercat, competint fins i tot aeroports d'una mateixa comunitat autònoma entre ells. Les companyies aèries, els Tour Operadors i part del sector turístic són clients dels aeroports i el seu interès principal és que els aeroports els facilitin serveis el més barat possible, i en conseqüència la seva opinió, legítima, respon a uns interessos propis (qui no vol comprar més barat?) que no són necessàriament els del conjunt de la societat. Però s'ha de dir clarament que no és seriós mantenir que s'han d'abaixar les taxes aeroportuàries quan aquestes són un 40% inferior a la mitjana europea.

Tenim un sistema de gestió en què només pagam els usuaris, és a dir, la gent que vola, a diferència d'altres sistemes de transport com ara el ferroviari o les autopistes, pagades entre tots, gràcies al funcionament en xarxa, açò no serà possible si rompem el model estatal, i en conseqüència s'encarirà el servei, alhora que empitjorarà.

Moltes de les empreses locals que fan treballs puntuals a l'aeroport difícilment hi tornaran a fer feina un cop que les grans empreses del sector de la "construcció", tipus Ferrovial per posar un exemple, que són les que estan interessades en la privatització, tenguin veu i vot al Consell d'Administració de la futura SA. Per tant, aquest nou model que es vol imposar tampoc beneficia les petites empreses de les Illes Balears.

Com a representants dels treballadors, sabem també, que hi haurà un empitjorament de les condicions laborals dels treballadors, la divisió en diferents empreses, el trencament de la negociació col·lectiva, la precarietat laboral, passar de l'empresa pública a l'empresa privada, etc. En el sector aeri en tenim precedents suficients, però també en el sector energètic o en el de les telecomunicacions.

El que defensam els sindicats avui per avui no són els suposats "privilegis" d'uns treballadors. (en aquest sentit hi ha que recordar que els treballadors d'AENA tenim dos convenis, un pels controladors aèris, que estan representats per l'USCA, i un altre per la resta, amb representació sindical de diverses organitzacions - CCOO, UGT, USO etc) Avui defensam la gestió pública d'un servei públic. Avui, més que mai, AENA ha de seguir essent una empresa pública, d'àmbit estatal i amb treballadors ben formats i amb bones condicions laborals.

Diferent és parlar de modernitzar AENA, millorar la seva gestió i que les comunitats autònomes puguin tenir veu pròpia, al igual que els Ajuntaments, tot quedant clar que la gestió individualitzada dels aeroports o la gestió descentralitzada per comunitats autònomes suposaria un retrocés pels ciutadans i la nostra economia. Un exemple clar del que pot passar podria ser la gestió privada i individualitzada la tenim a l'Aeroport privat de Ciudad Real, que en un any, entre altres coses ha tingut dues demandes de concurs necessari d'acreedors i el passat mes d'agost va anunciar l'acomiadament del 25% dels seus treballadors. També hom es demana quins coneixements tenen els empresaris del sector turístic sobre gestió aeroportuària (algú es creu que gestionar un hotel és igual que un aeroport?) o els polítics locals, quina preparació tenen per estar en consells de decisió sobre el futur dels aeroports (¿?).

Malauradament, amb l'actual manca de debat seriós sobre el tema, i la manca de rigor en les exposicions de les distintes forces polítiques, fins i tot de la majoria de medis de comunicació, sobre com es planteja el debat de gestió aeroportuària, pot fer que quan es canvi el model, el mal ja estigui fet.

Els sindicats, per tant, si fa falta, mobilitzarem els treballadors per defensar allò que haurien de defensar aquells que ens administren, l'interès general, l'interès públic, l'interès de tots.


Ramon Carreras Torrent
Secretari general de CCOO de Menorca