TW
0

L'acció de govern de l'equip del Consell Insular està clarament emmarcada en els objectius de la reactivació econòmica, la creació de llocs de treball i el manteniment de l'estat de benestar. Els qui avui tenim responsabilitat de govern en la màxima institució de Menorca som conscients que estem obligats a donar resposta als ciutadans davant la difícil situació en què ens trobem.

Per entendre l'acció de govern primer cal conèixer els antecedents així com la situació econòmica, de tresoreria i pressupostaria que a dia d'avui té el Consell Insular.
Els antecedents que han condicionat les nostres primeres decisions són clars i contundents: Menorca té els pitjors indicadors econòmics de Balears; Menorca, en els 10 últims anys, ha perdut més de 400.000 turistes estrangers; tots els sectors productius han sofert amb l'actual situació econòmica havent-hi una reculada en tots ells; el principal sector econòmic, el turisme, ha vist com en els últims anys s'ha reduït la temporada turística i ha disminuït la despesa turística; a dia d'avui Menorca té una xifra d'atur inassumible; s'ha perdut l'oportunitat en èpoques de bonança econòmica de desenvolupar les potencialitats de la nostra illa; Menorca no ha donat viabilitat a projectes inversors que haguessin generat llocs de treball i al mateix temps haguessin servit per crear producte turístic; el temps ha demostrat que el creixement econòmic de Menorca estava basat en la construcció mentre s'anaven perdent llocs de treball en els altres sectors; i en els últims anys , fins i tot amb bonança econòmica, no s'ha aconseguit un creixement econòmic sostenible.

Respecte la situació econòmica, de tresoreria i pressupostària, de tots és conegut que en aquests moments no ens trobem amb el millor panorama econòmic possible, la qual cosa complica les circumstàncies que ja venia patint Menorca. Un cas clar és com afecta al nostre sector turístic la situació econòmica en què es troben els països del nostre entorn, aspecte que provoca dificultats en el nostre propi sector.

Pel que es refereix a la situació de tresoreria dir que les dificultats, que com a dia d'avui tenen també famílies i empreses, que té l'administració dificulten i condicionen moltes decisions de l'equip de govern. No és gens fàcil quan el deute d'altres administracions amb el Consell arriba a gairebé el 50% del pressupost, uns 30 milions d'euros. El que a més dificulta fer front al pagament de proveïdors, al voltant de 14 milions d'euros.
Quant a la situació pressupostària dir que la realització de pressupostos irreals en el passat ha ocasionat un dèficit pressupostari estructural de 3 milions d'euros.

Els esmentats antecedents i la situació econòmica, de tresoreria i pressupostaria és el que ha marcat l'acció de l'equip de govern en el Consell Insular durant aquests primers 6 mesos.

L'equip de govern del Consell Insular és conscient de la responsabilitat que té després d'aconseguir una àmplia majoria en les passades eleccions del mes de maig. És per açò que, comptant amb un ampli recolzament de la societat, duu a terme una acció de govern basada sobre tres pilars fonamentals. D'una banda , austeritat, eficiència amb els recursos dels ciutadans i reestructuració de l'estructura política del Consell Insular. I, d'altra banda, prendre mesures estructurals perquè es generin llocs de treball estructurals i no conjunturals comptant amb la iniciativa privada, que és qui ha de ser el veritable motor de la nostra economia i qui cregui els llocs de treball. I, finalment, mantenir l'estat de benestar, la qual cosa ha quedat reflectida als pressupostos del Consell pel 2012, on el departament de Benestar Social ha crescut més d'un 4%.

Com a mesures d'austeritat i canvis estructurals, puc citar la reducció de l'estructura política de l'Administració, el que suposa conjuntament amb altres iniciatives, un estalvi d'uns cinc milions d'euros durant el mandat actual en relació a l'inici de l'anterior.
També s'ha procedit a eliminar en cadascun dels diferents departaments tota aquella despesa que s'ha considerat innecessària, reduint el capítol de despesa corrent de totes les conselleries. El capítol de personal dels pressupostos per a l'exercici 2012 suposa una reducció de dos milions d'euros en relació a la despesa real realitzada en el 2010.
Avui, l'Administració, a més de ser austera i eficient, ha d'establir les condicions necessàries, que estiguin al seu abast, per afavorir el creixement econòmic perquè la iniciativa privada generi llocs de treball.

Els canvis estructurals són els que donaran lloc al fet que es generin llocs de treball estructurals. És per açò que des de l'equip de govern, des de l'inici, hem impulsat aquelles inversions que contemplaven els pressupostos del 2011. Com a exemple, hem tret a concurs les obres corresponents a la millora de la carretera general en els trams Maó-Alaior i Ferreries-Ciutadella.

Una tema important també ha estat l'eliminació del Pla d'Equipaments Comercials, fet que ajudarà a crear llocs de treball, eliminant inseguretat jurídica i l'intervencionisme de l'Administració.

Com també s'eliminarà inseguretat jurídica amb la ja anunciada revisió i modificació del Pla Territorial Insular, treball que avança en dues direccions: d'una banda la revisió que marca el propi Pla als seus deu anys de vigència i, d'altra banda, a més curt termini, una modificació a través d'una norma territorial cautelar. Es tracta de modificacions amb el màxim respecte cap al nostre entorn que ens diferencia com a Reserva de la Biosfera.

Des del departament d'Ordenació del Territori s'està treballant per impulsar tots els expedients que a dia d'avui estan aturats en l'Administració, i que una vegada se'ls hi doni curs seran generadors de riquesa i de llocs de treball. De tots és conegut que es treballa per treure endavant temes tan importants com el Pla General de Maó o els de altres municipis així com normes subsidiàries.

A causa de l'actual difícil situació econòmica hem elaborat uns pressupostos austers i realistes que mantenen l'estat de benestar i que representen un canvi de tendència en la manera de gestionar els recursos de l'Administració, al mateix temps que s'aposten d'una manera decidida pel sector turístic, com a motor de la nostra economia i el que ajudarà a la resta de sectors.

Avui podem veure que existeixen dos models de gestió: un que aposta per la despesa pública i l'intervencionisme i un altre que aposta per l'austeritat i eficiència en l'Administració així com per donar facilitats a la iniciativa privada perquè generi llocs de treball.