El Centre d’Art s’ubica a l’antic Palau Saura Morell.

TW
2

A Ciutadella, dues entitats opten a la gestió del Centre Municipal d’Art, l’Associació per a l’Ensenyament de les Arts i l’Associació Culturactiva Menorca, aquesta darrera, la que ha duit a terme el servei els darrers quatre anys.

L’Ajuntament de ponent té en marxa el procés per adjudicar el contracte del servei d’administració i docència dels tallers municipals d’arts plàstiques i visuals, una vegada el passat 29 de setembre va expirar la concessió per als quatre anys anteriors.
Novament, el contracte és per un període de quatre anualitats i ha sortit a concurs per un import total de 466.457,60 euros.

A part de la part econòmica, la mesa de contractació ha de valorar els projectes pedagògics i formatius.

Oferta anormalment baixa

Oberts els sobres i analitzades les ofertes, l’Associació Culturactiva Menorca ha obtingut una puntuació de 42,5 punts pel seu projecte pedagògic, i 32,92 punts més per la proposta econòmica, de 466.457,60 euros.

Per la seva part, la proposta pedagògica de l’Associació per a l’Ensenyament de les Arts s’ha valorat amb 28 punts, i ha rebut 55 punts per una oferta econòmica de 279.176 euros. Tot i ser aquesta l’opció amb major puntuació, la mesa considera que la quantitat és «anormalment baixa o desproporcionada» i ha concedit un termini de cinc dies, perquè justifiqui la viabilitat econòmica de la proposta.