TW
0

Un planeta perdulari
on es clima mos canvia...
Un planeta en agonia
que comença es seu calvari...
Cor i consciència, és necessari,
que seguint aquesta via
ell del món qualsevol dia
veurem s'esquela as diari.

..