Sa fàbrica perd cabals,
sa sabata perd es joc,
qui hi fa feina perd es lloc
i ara queda ben descalç;
es destí és caure a es foc,
que ses empreses locals
totes 'caben, poc a poc,
per ses multinacionals.