0

Es pòster... ¿que és prou real

o és tota una ingerència?

Només respon s'evidència

que ha de ser un fet cultural,

sa festa no pot fer mal

i no pot fer cap diferència

entre qualsevol tendència

de gènere o sexual.


Sa llista desaccelera

des pacients que esperaran,

idò, no serà tan gran

i se redueix s'espera,

com també ho fa es compte enrera

perquè arribi sant Joan.